User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom portálu www.quantajobs.com / ďalej len „portál“ je spoločnosť:

Dream Jobs s.r.o., so sídlom Solivarská 5, 821 02 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa ustanovení platných právnych predpisov a podľa zásad určených v tomto dokumente.

1.3 Portál predstavuje informačný systému spracúvajúci osobné údaje poskytované uchádzačmi a zamestnávateľmi.

1.4 Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade so

 • zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
 • vyhláškou č. 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

 

Článok II.

Základné pojmy

2.1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2.2 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

2.3 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

2.4 Uchádzačom je fyzická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portáli za účelom vyhľadania pracovnej ponuky a zamestnávateľa.

2.5 Zamestnávateľ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portáli za účelom uverejnenia pracovných ponúk, vyhľadania a komunikáciu s uchádzačom.

2.6 Služby poskytované prevádzkovateľom sú produkty, ktoré prevádzkovateľ poskytuje uchádzačom a zamestnávateľom prostredníctvom portálu, z hľadiska spracovania osobných údajov ide najmä o možnosť vytvoriť si prostredníctvom portálu profil, vytvoriť/uložiť/sprístupniť životopis, reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku, vytvoriť a zverejniť pracovnú ponuku.

2.7 Životopis je súhrn osobných údajov poskytnutých uchádzačom. 

2.8 Pracovná ponuka je súhrn informácií poskytnutých zamestnávateľom o pracovnej pozícii uverejnený na portáli, na ktorú zamestnávateľ hľadá vhodného uchádzača.

2.9 Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

Článok III.

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na portáli

3.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb – uchádzačov a zamestnávateľov.

Prevádzkovateľ od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

 • titul
 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa pobytu
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • obchodné meno
 • sídlo/miesto podnikania
 • IČO

3.3 Pri poskytovaní služieb pre uchádzačov/zamestnávateľov získava prevádzkovateľ ďalšie údaje, ktoré sa podľa § 4 zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi uchádzač pri vytvorení profilu, využití možnosti vytvoriť si a sprístupniť životopis a odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku a zamestnávateľ pri vytvorení profilu a vytvorení a sprístupnení pracovnej ponuky. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením profilu/životopisu/pracovnej ponuky vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných prevádzkovateľom – umožnenie uchádzačovi nájsť si prácu a umožnenie zamestnávateľovi nájsť vhodného uchádzača, a preto prevádzkovateľ na základe súhlasu uchádzača je oprávnený osobné údaje uvedené v životopise uchádzača sprístupniť ich zamestnávateľom registrovaným na portáli a na základe súhlasu zamestnávateľa je oprávnený osobné údaje uvedené v profile zamestnávateľa sprístupniť ich uchádzačovi. Osobné údaje uvedené v profile/životopise uchádzača a zamestnávateľa a odoslané odpovede sa sprístupňujú  na portáli v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje uvedené v životopise/profile a odpovediach anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie životopisu je na základe rozhodnutia uchádzača/zamestnávateľa možné kedykoľvek ukončiť. 

3.4 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 3.3, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám uchádzač alebo zamestnávateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

3.5 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred sprístupnením neoprávneným osobám.

 

Článok IV.

Práva dotknutých osôb

4.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

(a)     vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,4.2 Dotknutá osoba môže práva uvedené v bode 4.1 uplatniť písomne vo forme poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

(b)     vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme vo všeobecne zrozumiteľnej forme a v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a ďalších informácií,4.3 Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do sídla prevádzkovateľa.

(c)     vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,4.4 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(d)     vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e)     vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h)     vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

(i)     namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

4.2 Dotknutá osoba môže práva uvedené v bode 4.1 uplatniť písomne vo forme poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do sídla prevádzkovateľa.

4.4 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

V Bratislave dňa 27. 04. 2016                                                            

Konateľ spoločnosti: Ing. Ladislav Klepáč

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Teší nás váš záujem a máme pre vás dobrú správu,

vy ste už svoju časť splnili, klikli ste na ikonku reklamy, teraz sa pohodlne usaďte a dovoľte nám priblížiť, prečo by sme práve my mali byť pre vás tým správnym miesto na reklamu.

 

Cielenie reklamy na konkrétnu skupinu ľudí

 • Oslovíte len ľudí, ktorí majú skutočný záujem

Graficky elegantný vzhľad stránky

 • Vaša reklama sa tu určite nestratí 

Vylúčenie konkurencie

 • Nestretnete sa s reklamou rovnakého produktu, služby

Limitovaný počet reklám

 • Súčasne zverejnené maximálne tri druhy reklám

 

Čo to všetko bude stáť?

 • Kontaktujte nás na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a nastavíme vám reklamu podľa vášho rozpočtu.

 

Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na prípadnú možnú spoluprácu.

Tím QuantaJobs

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Všeobecné obchodné podmienky portálu www.quantajobs.com

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom portálu www.quantajobs.com (ďalej len „portál“) a jeho odberateľmi.

1.2 Portál je zameraný na poskytovanie príležitosti pre uchádzačov nájsť vhodnú prácu a pre zamestnávateľov nájsť vhodného uchádzača v nemecky hovoriacich krajinách Európskej únie a Švajčiarska.

1.3 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť

Dream Jobs s.r.o., so sídlom Solivarská 5, 821 02 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.4 Portálom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať a uverejňovať životopisy, pracovné ponuky a reagovať na ne.

1.5 Užívateľom je každý návštevník portálu, ktorý sa prostredníctvom portálu zaregistruje za účelom využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

1.6 Uchádzačom je fyzická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli za účelom vyhľadania pracovnej ponuky a zamestnávateľa.

1.7 Zamestnávateľ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portáli za účelom uverejnenia pracovných ponúk, vyhľadania a komunikácie s uchádzačom.

1.8 Služby poskytované prevádzkovateľom sú produkty, ktoré prevádzkovateľ poskytuje uchádzačom a zamestnávateľom prostredníctvom portálu, z hľadiska spracovania osobných údajov ide najmä o možnosť vytvoriť si prostredníctvom portálu profil, vytvoriť/uložiť/sprístupniť životopis, reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku, vytvoriť a zverejniť pracovnú ponuku.

1.9 Životopis je súhrn osobných údajov poskytnutých uchádzačom.

1.10 Pracovná ponuka je súhrn informácií poskytnutých zamestnávateľom o pracovnej pozícii uverejnený na portáli, na ktorú zamestnávateľ hľadá vhodného uchádzača.

1.11 Orgán kontroly:

Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, Slovenská republika.

 

Článok II.

Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ portálu je prevádzkovateľom informačného systému spracúvajúceho osobné údaje poskytované odberateľmi.

2.2 Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.3 Prevádzkovateľ od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO

2.4 Pri poskytovaní služieb pre uchádzačov/zamestnávateľov získava prevádzkovateľ údaje, ktoré sa podľa § 4 zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi uchádzač pri vytvorení profilu, využití možnosti vytvoriť si a sprístupniť životopis a odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku a zamestnávateľ pri vytvorení profilu a vytvorení a sprístupnení pracovnej ponuky. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením profilu/životopisu/pracovnej ponuky vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných prevádzkovateľom – umožnenie uchádzačovi nájsť si prácu a umožnenie zamestnávateľovi nájsť vhodného uchádzača, a preto prevádzkovateľ na základe súhlasu uchádzača je oprávnený osobné údaje uvedené v životopise uchádzača sprístupniť ich zamestnávateľom registrovaným na portáli a na základe súhlasu zamestnávateľa je oprávnený osobné údaje uvedené v profile zamestnávateľa sprístupniť ich uchádzačovi. Osobné údaje uvedené v profile/životopise uchádzača a zamestnávateľa a odoslané odpovede sa sprístupňujú  na portáli v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje uvedené v životopise/profile a odpovediach anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie životopisu/pracovnej ponuky je na základe rozhodnutia uchádzača/zamestnávateľa možné kedykoľvek ukončiť.

2.5 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 2.4, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám uchádzač alebo zamestnávateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

2.6 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred sprístupnením neoprávneným osobám.

2.7 Odberateľ ako dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na kontaktné údaje prevádzkovateľa.  

2.8 Odvolaním súhlasu podľa bodu 2.7 týchto VOP automaticky dochádza k blokovaniu osobných údajov.

 

Článok III.

Registrácia a užívateľský účet

3.1 Užívateľ sa na základe registrácie vykonanej na portáli prevádzkovateľa zadaním osobných údajov špecifikovaných v bode 2.4 týchto VOP, udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov a súhlasu s týmito VOP, prihlási k využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom na portáli.

3.2 Na základe registrácie užívateľa vykonanej na webovej stránke, môže užívateľ pristupovať k informáciám o pracovných ponukách uverejnených zamestnávateľmi. 

3.3 Zo svojho užívateľského účtu (ďalej aj len „profilu“) môže užívateľ:

 • uchádzač dopĺňať a meniť osobné údaje uvedené pri registrácii, vytvárať, upravovať a zverejňovať životopisy, vyhľadávať pracovné ponuky, kontaktovať zamestnávateľov a komunikovať s nimi,
 • zamestnávateľ dopĺňať a meniť osobné údaje uvedené pri registrácii, vytvárať, upravovať, zverejňovať a spravovať pracovné ponuky, vyhľadávať vhodných uchádzačov na základe uverejnených životopisov, kontaktovať uchádzačov a komunikovať s nimi.

3.4 Pri registrácii na webovej stránke a pri využívaní služieb sú užívatelia povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je užívateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte sú prevádzkovateľom považované za správne.

3.5 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa.

3.6 Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.7 Prevádzkovateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy užívateľ svoj užívateľský účet dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, kedy užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce z týchto VOP.

3.8 Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Článok IV.

Zodpovednosť za škodu

4.1 Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby zverejnenej na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služby na webovej stránke zodpovedá výlučne užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na webovej stránke.

4.2 Užívateľ je povinný chrániť údaje získané z údajov uverejnených inými užívateľmi na portáli prevádzkovateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľa a portál sú chránené podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených na portáli užívateľmi.  

4.3 Užívateľ sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za nájdenie vhodného uchádzača, za jej obsadenie a zotrvanie uchádzača v pracovnom alebo obdobnom pomere.

4.5 Prevádzkovateľ negarantuje uchádzačom nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

4.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

 

Článok V. 

Cena a platobné podmienky

5.1 Prevádzkovateľ poskytuje služby na portáli bezplatne.

 

Článok VI. 

Odstránenie chýb

6.1 Užívateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o odstránenie chýb, ktorá sa vyskytli na portáli prevádzkovateľa v súvislosti s ním poskytovanými službami, najmä nefunkčnosťou portálu, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú dostupné v dôsledku výpadku pripojenia užívateľa na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.

6.2 Žiadosť je užívateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia žiadosti do 14 dní odo dňa je prevzatia.

 

Článok VII.

Cookies

7.1 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webového rozhrania portál niekedy ukladá na zariadení používateľov malé dátové súbory, tzv. cookie.

7.2 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo na mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšom prehliadaní portál nemusí opätovne získavať.

7.3 Portál používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu portálu.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľsi vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces poskytovania služieb prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v čase poskytovania služieb prístupné na portáli.

8.2 Registráciou na portáli užívateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle prevádzkovateľa k nahliadnutiu užívateľom a sú zverejnené na portáli.

8.4 Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.

8.5 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím portálu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa vzťah riadi slovenským právom. 

8.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.05.2016.

 

V Bratislave dňa 27.04.2016

Konateľ spoločnosti: Ing. Ladislav Klepáč

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Neviete si s niečím rady, nevadí, pripravili sme pre vás prehľad najčastejšie vyskytujúcich sa otázok.  

Ak by ste, ale napriek tomu nemali niečo zodpovedané, napíšte nám cez kontaktný formulár.

 

Všeobecné možnosti na QuantaJobs.com

 • výber pracovnej ponuky podľa oblasti pôsobenia;
 • zobrazenie zlatých pracovných ponúk;
 • možnosť podrobného vyhľadávania.

Na zobrazenie PDF dokumentu a zodpovedanie vašej otázky kliknite na „Všeobecné možnosti“.

UCHÁDZAČ (záujemca o prácu)

 • bezplatná registrácia;
 • prehľadné administratívne rozhranie;
 • priame reagovanie na pracovné ponuky;
 • interná komunikácia s prípadným zamestnávateľom.

Na zobrazenie PDF dokumentu a zodpovedanie vašej otázky kliknite na „Uchádzač“.

ZAMESTNÁVATEĽ (poskytovateľ alebo sprostredkovateľ pracovného miesta)

 • bezplatná registrácia;
 • bezplatné inzerovanie voľných pracovných ponúk, vrátane zobrazenia loga spoločnosti;
 • zobrazenie životopisov spĺňajúcich kritériá ponuky;
 • interná komunikácia s uchádzačom o prácu;
 • možnosť zoradiť uchádzačov podľa vami zadaných kritérií.

Na zobrazenie PDF dokumentu a zodpovedanie vašej otázky kliknite na „Zamestnávateľ“.

 

Ďakujeme, že sa zaujímate o fungovanie portálu

Tím QuantaJobs

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vitajte na stránke QuantaJobs.com

Pozrime sa, prečo vznikla táto stránka a čo vám môže ponúknuť.

 

Na čo slúži QuantaJobs.com?

 • Na základe dlhoročných skúseností sme sa rozhodli pre vás vytvoriť niečo hodnotnejšie ako len pracovný portál, ktorý okrem pracovných ponúk v rámci nemecky hovoriacich krajín ponúkne pridanú hodnotu, a to práve nahliadnutie do danej problematiky, ktorou sa každý pri uchádzaní do práce v cudzej krajine zaoberá. Získate tak obrovské množstvo informácií na jednom mieste bez toho, aby ste museli skrz na skrz prejsť celý internet.

Čo môžete očakávať?

 • Odzrkadlenie skúseností v obsiahlom blogu, intuitívne ovládanie, prehľad voľných pracovných miest a neustály vývoj pre vašu väčšiu spokojnosť.

Ako to celé funguje?

 • Veľmi jednoducho, je to všetko intuitívne. Ak by ste ale mali akýkoľvek problém, neváhajte sa pozrieť do časti „Ako to funguje“, alebo sa nás priamo spýtať cez kontaktný formulár.

 

Veríme, že tento portál vám prinesie veľa pozitívnych chvíľ a naplní vaše očakávania.

Ďakujeme za prejavenie dôvery

Tím QuantaJobs

© 2015 QUANTAJOBS. All Rights Reserved. Designed By LeRan Studio.

SearchPoužívaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov Cookies!