Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom portálu www.quantajobs.com/ďalej len „portál“ je spoločnosť:

Kompas Media s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B, e-mail: info@quantajobs.com.

1.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa ustanovení platných právnych predpisov a podľa zásad určených v tomto dokumente.

1.3 Portál predstavuje informačný systému spracúvajúci osobné údaje poskytované uchádzačmi a zamestnávateľmi.

1.4 Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade so

  • zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov;
  • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
  • vyhláškou č. 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

 

Článok II.

Základné pojmy

2.1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2.2 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

2.3 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

2.4 Uchádzačom je fyzická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portáli za účelom vyhľadania pracovnej ponuky a zamestnávateľa.

2.5 Zamestnávateľ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portáli za účelom uverejnenia pracovných ponúk, vyhľadania a komunikáciu s uchádzačom.

2.6 Služby poskytované prevádzkovateľom sú produkty, ktoré prevádzkovateľ poskytuje uchádzačom, zamestnávateľom a ostatným užívateľom prostredníctvom portálu. Z hľadiska spracovania osobných údajov ide najmä o možnosť prostredníctvom portálu vytvoriť a zverejniť pracovnú ponuku a reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku.

2.7 Životopis je súhrn osobných údajov poskytnutých uchádzačom.

2.8 Pracovná ponuka je súhrn informácií poskytnutých zamestnávateľom o pracovnej pozícii uverejnený na portáli, na ktorú zamestnávateľ hľadá vhodného uchádzača.

2.9 Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

Článok III.

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na portáli

3.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb – uchádzačov, zamestnávateľov a ostatných užívateľov.

Prevádzkovateľ od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa (len ako reakcia na pracovnú ponuku)
  • obchodné meno
  • sídlo/miesto podnikania

3.3 Pri poskytovaní služieb pre uchádzačov/zamestnávateľov získava prevádzkovateľ údaje, ktoré v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi uchádzač pri reagovaní na pracovnú ponuku a zamestnávateľ pri vytvorení a sprístupnení pracovnej ponuky. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením pracovnej ponuky vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných prevádzkovateľom – umožnenie uchádzačovi nájsť si prácu a umožnenie zamestnávateľovi nájsť vhodného uchádzača, a preto prevádzkovateľ na základe súhlasu uchádzača je oprávnený osobné údaje uchádzača uvedené v reakcii na pracovnú ponuku sprístupniť zamestnávateľom, ktorí vytvorili pracovnú ponuku a na základe súhlasu zamestnávateľa je oprávnený osobné údaje uvedené v profile zamestnávateľa sprístupniť ich uchádzačovi. Osobné údaje uchádzača uvedené v reakci na pracovnú ponuku a zamestnávateľa pri vytvorení pracovnej ponuky sa uchovávajú na portáli v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje a odpovede anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie pracovnej ponuky je na základe rozhodnutia zamestnávateľa možné kedykoľvek ukončiť.

3.4 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 3.3, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám uchádzač alebo zamestnávateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

3.5 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred sprístupnením neoprávneným osobám.

 

Článok IV.

Práva dotknutých osôb

4.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

(a)     vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

4.2 Dotknutá osoba môže práva uvedené v bode 4.1 uplatniť písomne vo forme poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

(b)     vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme vo všeobecne zrozumiteľnej forme a v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a ďalších informácií,

4.3 Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do sídla prevádzkovateľa.

(c)     vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4.4 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(d)     vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e)     vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h)     vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

(i)     namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

 

V Bratislave dňa 20.04.2020

Zakladateľ portálu: Ing. Ladislav Klepáč