V nadväznosti na predchádzajúce články „Výplatná páska vo Švajčiarsku – PRÍJMY“ a „Výplatná páska vo Švajčiarsku – ODVODY“ je dôležité spomenúť aj DANE, ktoré sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou výplatných pások. Tým, čo už pracujú vo Švajčiarsku, je známe, že pod pojmom „Quellensteuer“ sa nachádza daň vyberaná zrážkou, teda zrážková daň.

Zrážková daň je metóda zdaňovania príjmu zo zárobkovej činnosti zahraničného zamestnanca. Zvyčajne zahŕňa štátne, obecné, spolkové dane a obyčajne aj cirkevnú daň. V tomto článku sa budem venovať zrážkovej dani zo štandardného príjmu, nie zrážkovej dani z kapitálových výnosov, t. j. z investícií.

Osoby, ktoré podliehajú zrážkovej dani:

  • majú prechodné bydlisko vo Švajčiarsku, ale nemajú ešte trvalý pobyt (povolenie typu C),
  • nie sú daňovými rezidentmi vo Švajčiarsku (napr. cezhraniční pracujúci).

Zahraničný zamestnanec, ktorý získa povolenie typu C, prestáva platiť zrážkovú daň, ale začína s podávaním daňového priznania vo Švajčiarsku.

DOBRE VEDIEŤ:

Daňová správa spravidla nepožaduje bežné daňové priznanie od zamestnancov podliehajúcim zrážkovej dani. Existujú však výnimky, ak je váš ročný príjem vyšší ako 120 000 CHF/brutto alebo ak existujú iné zdroje príjmu, podávate bežné daňové priznanie aj vo Švajčiarsku. Pri výpočte dane sa zohľadňujú už zaplatené sumy zrážkovej dane.

Nedá sa jednoznačne napísať výška sadzby zrážkovej dane z dôvodu, že sa líši od kantónu po kantón. Tieto informácie si, samozrejme, môžete vyhľadať u kantonálnych daňových správ (kantonalen Steuerverwaltungen).

(kliknite a zadajte na konci stránky Gemeinde, kde bývate)

Za odvádzanie zrážkovej dane je v plnej miere zodpovedný zamestnávateľ. Odvádza ju za zamestnanca z mesačnej mzdy. Musí sa zaregistrovať na kantonálnom daňovom úrade v mieste prechodného bydliska zahraničného zamestnanca (ak býva vo Švajčiarsku). V prípade, ak zahraničný zamestnanec býva napr. v Nemecku, ale pracuje vo Švajčiarsku, zamestnávateľ je povinný sa zaregistrovať na kantonálnom daňovom úrade v mieste jeho pracoviska vo Švajčiarsku.

Vo Švajčiarsku sa stretnete s rôznymi sadzbami zrážkovej dane. Ich rozdielnosť závisí od životnej situácie a od kantónu, v ktorom žijete/pracujete. Pri nastavení správnej daňovej tarify sa berie do úvahy aj počet detí a vierovyznanie. V tabuľke vám uvediem najčastejšie vyskytujúce sa druhy taríf, ako aj označenie počtu detí a vierovyznania.

Najčastejšie vyskytujúce sa druhy taríf

Druh tarify

Popis

tarifa A

slobodní, žijúci oddelene, rozvedení, ovdovelí

tarifa B

ženatí (jediný živiteľ rodiny; žijúci spoločne)

tarifa C

ženatí (obidvaja zárobkovo činní; žijúci spoločne)

tarifa D

osoby s príjmom na čiastočný úväzok alebo s náhradným príjmom

tarifa H

osamelé osoby (nezosobášení, rozvedení, odlúčení), ktoré žijú s deťmi alebo osobami, ktoré potrebujú podporu; žijúci v jednej domácnosti

Označenie počtu detí a vierovyznania

Popis

Označenie

Počet detí

0 – bezdetný; 1, 2, 3... – počet detí

Vierovyznanie

N – neplatca cirkevnej dane; Y – platca cirkevnej dane

PRÍKLAD:

  • A0Y – slobodný, bezdetný, platca cirkevnej dane,
  • C2N – ženatý, dve deti, neplatca cirkevnej dane.

DOBRE VEDIEŤ:

Pokiaľ meníte ubytovanie a prechádzate do iného kantónu, tarifa sa automaticky „neprenáša“. Po nahlásení na príslušnej Gemeinde musíte opätovne požiadať o zmenu tarify na správnu.

Ako sa počíta „Quellensteuer“ a aká je jeho výška, som už v minulosti zodpovedal v časti poradňa „Výplatná páska – Quellensteuer“. Dôležité je uvedomiť si, že čím viac zarobíte, tým zaplatíte väčšiu zrážkovú daň (Quellensteuer).

Ako ste na tom vy? Máte nastavenú správnu daňovú tarifu? Ak si nie ste istý, napíšte mi na ladislav.klepac@quantajobs.com.