Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom portálu www.quantajobs.com (ďalej len „portál“) a jeho odberateľmi.

1.2 Portál je zameraný na poskytovanie príležitosti pre uchádzačov nájsť vhodnú prácu, pre spoločnosti poskytujúce služby autodopravcu a pre zamestnávateľov nájsť vhodného uchádzača v nemecky hovoriacich krajinách Európskej únie a Švajčiarska.

1.3 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť

Kompas Media s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B e-mail: info@quantajobs.com

1.4 Portálom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať a uverejňovať pracovné ponuky a reagovať na ne.

1.5 Užívateľom je každý návštevník portálu, ktorý prostredníctvom portálu vytvára a uverejňuje pracovné ponuky, prezentuje firmu za účelom využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

1.6 Uchádzačom je fyzická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli za účelom vyhľadania pracovnej ponuky a zamestnávateľa.

1.7 Zamestnávateľ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom na internetovom portáli za účelom uverejnenia pracovných ponúk, vyhľadania a komunikácie s uchádzačom.

1.8 Služby poskytované prevádzkovateľom sú produkty, ktoré prevádzkovateľ poskytuje uchádzačom, zamestnávateľom a ostatným užívateľom prostredníctvom portálu. Z hľadiska spracovania osobných údajov ide najmä o možnosť prostredníctvom portálu vytvoriť a zverejniť pracovnú ponuku a reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku.

1.9 Životopis je súhrn osobných údajov poskytnutých uchádzačom.

1.10 Pracovná ponuka je súhrn informácií poskytnutých zamestnávateľom o pracovnej pozícii uverejnený na portáli, na ktorú zamestnávateľ hľadá vhodného uchádzača.

1.11 Orgán kontroly:

Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, Slovenská republika.

 

Článok II.

Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ portálu je prevádzkovateľom informačného systému spracúvajúceho osobné údaje poskytované odberateľmi.

2.2 Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

2.3 Prevádzkovateľ od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

  • e-mailová adresa, telefónne číslo, životopis (len ako reakcia na pracovnú ponuku), obchodné meno, sídlo/miesto podnikania

2.4 Pri poskytovaní služieb pre uchádzačov/zamestnávateľov získava prevádzkovateľ údaje, ktoré v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi uchádzač pri reagovaní na pracovnú ponuku a zamestnávateľ pri vytvorení a sprístupnení pracovnej ponuky. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením pracovnej ponuky vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných prevádzkovateľom – umožnenie uchádzačovi nájsť si prácu a umožnenie zamestnávateľovi nájsť vhodného uchádzača, a preto prevádzkovateľ na základe súhlasu uchádzača je oprávnený osobné údaje uchádzača uvedené v reakcii na pracovnú ponuku sprístupniť zamestnávateľom, ktorí vytvorili pracovnú ponuku a na základe súhlasu zamestnávateľa je oprávnený osobné údaje uvedené v profile zamestnávateľa sprístupniť ich uchádzačovi. Osobné údaje uchádzača uvedené v reakci na pracovnú ponuku a zamestnávateľa pri vytvorení pracovnej ponuky sa uchovávajú na portáli v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje a odpovede anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie pracovnej ponuky je na základe rozhodnutia zamestnávateľa možné kedykoľvek ukončiť.

2.5 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 2.4, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám uchádzač alebo zamestnávateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

2.6 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred sprístupnením neoprávneným osobám.

2.7 Odberateľ ako dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na kontaktné údaje prevádzkovateľa.

2.8 Odvolaním súhlasu podľa bodu 2.7 týchto VOP automaticky dochádza k blokovaniu osobných údajov.

 

Článok III.

Registrácia a užívateľský účet

3.1 Užívateľ sa na portáli neregistruje. Na portáli je možná reakcia na uverejnené pracovné ponuky bez potreby registrácie. Reagovaním alebo uverejnením pracovnej ponuky je udelení súhlas na spracovanie osobných údajov a súhlas s týmito VOP.

3.2 Na základe uverejnenia pracovnej ponuky vykonanej na webovej stránke, môže užívateľ pristupovať k informáciám o pracovných ponukách.

3.3 Pri využívaní služieb sú užívatelia povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Uvedené údaje je užívateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Uvedené údaje užívateľom pri reakcii na pracovnú/pracovné ponuky sú prevádzkovateľom považované za správne.

3.4 Prevádzkovateľ môže vymazať uverejnenú pracovnú ponuku, a to najmä v prípade, kedy užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce z týchto VOP.

3.5 Užívateľ berie na vedomie, že portál nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Článok IV.

Zodpovednosť za škodu

4.1 Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby zverejnenej na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služby na webovej stránke zodpovedá výlučne užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na webovej stránke.

4.2 Užívateľ je povinný chrániť údaje získané z údajov uverejnených inými užívateľmi na portáli prevádzkovateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľa a portál sú chránené podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených na portáli užívateľmi.

4.3 Užívateľ sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za nájdenie vhodného uchádzača, za jej obsadenie a zotrvanie uchádzača v pracovnom alebo obdobnom pomere.

4.5 Prevádzkovateľ negarantuje uchádzačom nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

4.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

 

Článok V. 

Cena a platobné podmienky

5.1 Cena služby je zverejnená na Webovej stránke prevádzkovateľa v časti Cenník.

5.2 Faktúra je zo strany prevádzkovateľa vystavená až po poskytnutí objednanej služby. Býva vystavená za celé obdobie využívania služieb o ktoré užívateľ prejavil záujem. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

5.3 Cenu za službu je užívateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi bezhotovostne prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre.

5.4 Ak sa užívateľ dostane s úhradou faktúry do omeškania má prevádzkovateľ právo si účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania užívateľa viac ako 30 dní je prevádzkovateľ oprávnený poveriť právneho zástupcu na vymáhanie pohľadávky. V danom prípade je užívateľ povinný uhradiť priamo právnemu zástupcovi náklady vo výške tarifnej odmeny určenej podľa vyhlášky č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov.

5.5 Námietky voči vystaveným faktúram, je užívateľ povinný uplatniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: info@quantajobs.com) u prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

 

Článok VI. 

Odstránenie chýb

6.1 Užívateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o odstránenie chýb, ktoré sa vyskytli na portáli prevádzkovateľa v súvislosti s ním poskytovanými službami, najmä nefunkčnosťou portálu, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú dostupné v dôsledku výpadku pripojenia užívateľa na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.

6.2 Žiadosť je užívateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: info@quantajobs.com). Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia žiadosti do 14 dní odo dňa je prevzatia.

 

Článok VII.

Cookies

7.1 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webového rozhrania portál niekedy ukladá na zariadení používateľov malé dátové súbory, tzv. cookie.

7.2 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo na mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšom prehliadaní portál nemusí opätovne získavať.

7.3 Portál používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu portálu.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces poskytovania služieb prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v čase poskytovania služieb prístupné na portáli.

8.2 Používaním portálu užívateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle prevádzkovateľa k nahliadnutiu užívateľom a sú zverejnené na portáli.

8.4 Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z, zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.

8.5 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím portálu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa vzťah riadi slovenským právom.

8.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 20.04.2020.

 

V Bratislave dňa 20.04.2020

Zakladateľ portálu: Ing. Ladislav Klepáč