V prvej časti „Výplatná páska v Rakúsku – PRÍJMY“ ste sa mali možnosť dočítať o príjemnejšej stránke výplatnej pásky, a tou sú príjmy. Čo všetko spadá do obsahovej časti príjmov, na čo si treba dávať pozor, ako aj výpočet nadčasov. Druhý článok sa venuje menej obľúbenej téme, a tou sú odvody, teda tomu, čo sa vám odčíta z hrubej mzdy. Keďže je to neoddeliteľnou súčasťou a patrí to k výplatnej páske, je dobré urobiť si v tom prehľad a porozumieť zaužívaním skratkám.

Sociálna poisťovňa

1. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU – BMGL SV lfd. – PRIEBEŽNE (Bemessungsgrundlage Sozialversicherung laufend)

 • Vymeriavací základ predstavuje dôležitý údaj na zrážku príspevkov do sociálnej poisťovne v priebehu poberania príjmu v Rakúsku.
 • Právnym základom sociálneho poistenia je Všeobecný zákon o sociálnom poistení (Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, známy pod skratkou ASVG). Od prvého dňa v zamestnaní musíte byť zo zákona poistený svojim zamestnávateľom. S príspevkami do sociálneho poistenia zamestnanec nadobúda poistné obdobie (obdobie poistenia) v dôchodkovom, zdravotnom poistení a súčasne aj v poistení pre prípad nezamestnanosti. Zamestnávateľ podľa princípu tzv. sociálnej starostlivosti (Fürsorgeprinzip) musí poskytnúť tiež príspevok na úrazové poistenie. Tieto príspevky sa zamestnancovi odčítajú z hrubej mzdy.

STRUČNÝ PREHĽAD ODVODOV - Zamestnanec / robotník / SZČO

Celková čiastka (súčet podielu zamestnávateľa a zamestnanca)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Dôchodkové poistenie

22,80 %

12,55 %

10,25 %

Zdravotné poistenie

7,65 %

3,78 %

3,87 %

Úrazové poistenie

1,2 %

1,2 %

-

Poistenie v nezamestnanosti

6,0 %

3,0 %

3,0 %

Príplatok k zákonu o ochrane platobnej neschoposti

0,2 %

0,2 %

-

Daň pre robotnícku komoru

0,5 %

0,5 %

Príspevok na podporu býania

1,0 %

0,5 %

0,5 %

SÚČET

39,35 %

21,23 %

18,12 %

2. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD SOCIÁLNEHO POISTENIA – OSOBITNÉ PLATBY – BMGL SV SZ – Bemessungsgrundlage Sozialversicherung Sonderzahlung

 • Medzi osobitné platby patria vianočný bonus (13. plat), príspevok na dovolenku (14. plat), ako aj výročné bonusy a iné. Pod osobitnými platbami sa rozumejú platby, ktoré sú splatné v určitom období daného roka, nie každý mesiac, ako je to pri výplate. Nie sú zachytené a upravené v zákone, riadia sa len platnými kolektívnymi zmluvami odborov.

3. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD SOCIÁLNEHO POISTENIA – BMGL Aufrollung SV

 • Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď zamestnávateľ vyplatil mzdu za obdobia, ktoré už uplynuli, ale dane sa musia zaplatiť spätne (napr. platové navýšenie so spätnou účinnosťou

DAŇ ZO MZDY

1. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD DANE ZO MZDY – PRIEBEŽNE – BMGL LSt = Lohnsteuer lfd.

 • Základom na výpočet dane zo mzdy je tzv. vymeriavací základ dane zo mzdy (Lohnsteuerbemessungsgrundlage – BMGL LSt).
 • V Rakúsku sa táto daň počíta podľa progresívneho daňového systému. To znamená, čím máte vyšší príjem, tým platíte väčšie dane. Podľa zákona o dani z príjmu (Einkommensteuergesetz) je na výpočet dane rozhodujúci hrubý ročný príjem.
 • Daň zo mzdy je osobitnou formou dane z príjmu, pretože ju zamestnávateľ platí priamo daňovému úradu.

STRUČNÝ PREHĽAD DANE Z PRÍJMU

Ročný príjem

Daň z príjmu v EUR

do 11 000 EUR

-

11 000 - 18 000 EUR

(ročný príjem - 11 000) x 25 %

18 000 - 31 000 EUR

(ročný príjem - 18 000) x 35 % + 1 750

31 000 - 60 000 EUR

(ročný príjem - 31 000) x 42 % + 6 300

60 000 - 90 000 EUR

(ročný príjem - 60 000) x 48 % + 18 480

90 000 - 1 000 000 EUR

(ročný príjem - 90 000) x 50 % + 32 880

od 1 000 000 EUR

(ročný príjem - 1 000 000) x 55 % + 487 880

2. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD DANE ZO MZDY – OSOBITNÉ PLATBY = BMGL Lst SZ = Bemessungsgrundlage Lohnsteuer Sonderzahlung

 • Osobitné platby (napr. 13. a 14. plat) sa podľa zákona o dani z príjmu označujú za ostatné platby. V zásade sú takto označené platby do jednej šestiny kalendárneho roka, zdaňované iba 6 %. Súčasne, ak zo strany rakúskeho zamestnávateľa dostanete príjem, ktorý bude definovaný ako „osobitné/ostatné platby“, potom prvých 620 eur bude oslobodených od dane.

3. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD DANE ZO MZDY – BMGL Aufrollung Lst

 • Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď zamestnávateľ vyplatil mzdu za obdobia, ktoré už uplynuli, ale dane sa musia zaplatiť spätne (napr. platové navýšenie so spätnou účinnosťou).

OSTATNÉ

1. ZÁLOHA – Akonto, Vorschuss

 • Pod zálohou sa rozumie časť sumy z už zarobených (vo väčšine prípadov) finančných prostriedkov, ktorú zamestnancovi na požiadanie vyplatí zamestnávateľ vopred (nie spolu s výplatou).

2. RAKÚSKY ODBOROVÝ ZVÄZ – ÖGB = Österreichische Gewerkschaftsbund

 • Rakúsky odborový zväz je združenie založené na dobrovoľnom členstve a má okolo 1,2 milióna členov. Mesačný príspevok do tohto zväzu činí jedno percento z hrubej mzdy. Ak je príspevok už zohľadnený vo vašej mesačnej mzde, ušetríte na daniach. Význam rakúskeho odborového zväzu spočíva vo vyjednávaní lepších podmienok pre zamestnancov, napr. pri zvyšovaní miezd, dovolenkových a vianočných bonusoch, úprave kolektívnych zmlúv a pod. Každý rok odbory rokujú o zvýšení platu, o vianočných a dovolenkových bonusoch. Pokiaľ sa firma nachádza v robotníckej komore, každý jej zamestnanec odvádza príspevok vo výške 0,5 % mesačne.

3. VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA PRÍSPEVOK DO ZAMESTNANECKÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU – BMGL BV Bemessungsgrundlage für den Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse = BV Beitrag

 • S platnosťou od 01. 01. 2003 je v platnosti podnikový dôchodkový fond, vo všeobecnosti označovaný aj ako „Abfertigung Neu“, ktorý nahradil starý systém „Abfertigung Alt“. Zákon ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť odvádzať 1,53 % z hrubej mzdy každý mesiac. Príspevky sa poukazujú na účet ÖKG (Österreichische Gesundheitskasse) a posielajú sa do príslušného dôchodkového fondu spoločnosti.

4. Vedľajšie mzdové náklady zamestnávateľa (Lohnnebenkosten des Arbeitgebers)

 • Obecná/mestská daň (Kommunalsteuer): 3 % priamo preukázané na obec. Obecná/mestská daň je závislá od obecných/mestských poplatkov.
 • Príspevok zamestnávateľa do fondu na kompenzáciu rodinnej záťaže (Familienlastenausgleichsfonds, FLAF) činí 4,5 %. Najhlavnejšou povinnosťou fondu sú dobre známe rodinné prídavky. Právo poberania rodinných prídavkov sa vzťahuje aj na zahraničných pracovníkov, a to  z dôvodu, že pracovník podlieha rakúskym právnym predpisom o sociálnom zabezpečení, tzn. je sociálne poistený v Rakúsku.

Spísal som vám prehľad, podľa mňa najdôležitejších položiek. Poznať význam zaužívaných skratiek vrátane položiek na výplatnej páske sa určite oplatí. Nielenže si budete môcť skontrolovať správnosť údajov, ale budete poznať aj svoje práva, ktoré vám v niektorých prípadoch prinesú ďalší finančný osoh. Berte, prosím, na vedomie, že výplatná páska je už len výstup podpísanej pracovnej zmluvy v nadväznosti na platné kolektívne zmluvy.


POJMY POUŽITÉ NA VÝPLATNEJ PÁSKE

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
celkové náklady zamestnávateľaGesamtkosten DG
zamestnávateľDG (der Dienstgeber)
sociálne poistenie zamestnávateľa s alikvotnou časťou príplatku na solidarituSozialversicherung Dienstgeber mit aliquoter SZ
príplatok zo solidaritySZ (der Solidaritätszuschlag)
krycí príspevok, príplatok k príspevku zamestnávateľa, zamestnanecká pokladňa soc. zabezpečenia s alikvotným príplatkom solidarityDB, DZ, KommSt MVK mit aliquoter SZ
zamestnanecká pokladňa soc. zabezpečeniaMVK (Mitarbeitervorsorgekassen)
krycí príspevok, príspevok na úhraduDB (der Deckungsbeitrag)
príplatok k príspevku zamestnávateľaDZ (der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag)
hrubá mzdadas Bruttogehalt
hrubá mzda s alikvotnou časťou príplatku na solidaritudas Bruttogehalt mit aliquoter SZ
sociálne poistenie zamestnanca s alikvotnou časťou príplatku na solidarituSozialversicherung Dienstnehmer mit aliquoter SZ
pracovník, zamestnanecder Dienstnehmer
daň s alikvotnou časťou príplatku na solidarituSteuer mit aliquoter SZ
daň zo mzdyLSt (die Lohnsteuer)
daň z príjmuEst (die Einkommensteuer)
čistý platdas Nettogehalt
čistý plat s alikvotnou časťou príplatku na solidaritudas Nettogehlat mi aliquoter SZ
vymeriavací základBMGL (der Bemessungsgrundlage)
sociálne poistenieSV (die Sozialversicherung)
bežný mesiacLfd (laufend)
daň zo mzdyLst (die Lohnsteuer)
vymeriavací základ príplatku ku príspevku od zamestnávateľaBMGL DZ
príplatok ku príspevku od zamestnávateľaDZ (der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag)
vymeriavací základBMGL (der Bemessungsgrundlage)
vymeriavací základ príspevku od zamestnávateľaBMGL DB
príspevok od zamestnávateľaDB (der Dienstgeberbeitrag)
vymeriavací základ obecnej daneBMGL KOMM. ST
vymeriavací základ sociálneho poistenia (bežný mesiac)BMGL SV Lfd.
sociálne poistenie SV (die Sozialversicherung)
vymeriavací základ podnikovej preventívnej starostlivostiBMGL BV
podniková preventívna starostlivosťBV (die Betriebliche Vorsorge)
vymeriavací základ dane zo mzdy (bežný mesiac)BMGL LST Lfd.
obecná, miestna daňKOMM. ST (die Kommunalsteuer)
príspevok podnikovej preventívnej starostlivosti BV Beitrag
zhrnutie sociálneho poistenia zamestnávateľaSV DG Pauschalierung
paušálna suma za nadčasové hodiny ŰSTD. Pauschale (Űberstunde Pauschale)
suma za bežný mesiacBtr. Lfd (der Betrag laufende)
započítanie, resp. zúčtovanie daneLSt. Aufr. (die Lohnsteuer Aufrechnen)
penzijné poisteniedie Pensionsversicherung
nemocenské poisteniedie Krankenversicherung
poistenie pre prípad nezamestnanostidie Arbeitslosenversicherung
úrazové poistenieUV (die Unfallversicherung)
daň, resp. poplatok do robotníckej komoryAK (die Arbeiterkammerumlage)
príspevok na podporu bytovej výstavbyder Wohnbauförderungsbeitrag
zákon o dani z príjmovEstG (das Einkommenstuergesetz)
motorové vozidloKFZ (das Kraftfahrzeug)