Chystáte sa do Švajčiarska? Vopred sa informujte, aké sú vaše povinnosti voči úradom či už ste pracujúci alebo turista. Aký je rozdiel medzi ohlasovacou povinnosťou a povolením na pobyt? Pozrime sa spoločne najskôr na ohlasovaciu povinnosť. 

 


Ohlasovacia povinnosť vs. povolenie k pobytu

Povolenie k pobytu je viac ako len kus papiera. Oprávňuje vás k pobytu vo Švajčiarsku a stanovuje, aké práva má jeho majiteľ alebo majiteľka. Povolenie na pobyt je vydávané kantonálnym migračným úradom.

Predtým ako získate povolenie k pobytu, je potrebné splniť si tzv. ohlasovaciu povinnosť. Zodpovednosť za ohlasovaciu povinnosť pri krátkodobom nástupe preberá na seba vo Švajčiarsku zamestnávateľ.  Táto povinnosť platí len pre pracujúcich. Ak sa plánujete vo Švajčiarsku zdržať max. 90 dní v priebehu 180 dní bez zárobkovej činnosti, nepotrebujete si splniť ohlasovaciu povinnosť.

90-dňová ohlasovacia povinnosť – Meldeverfahren, Meldebestätigung platí 3 mesiace. O jej vydanie žiada zamestnávateľ. Zamestnanec má nárok na 90 dní v jednom kalendárnom roku na zárobkovú činnosť vo Švajčiarsku bez nutnosti vybavenia pobytového povolenia. V prípade, ak zamestnanec pracuje vo Švajčiarsku max. 90 dní v kalendárnom roku 2020 a potom odcestuje späť do rodnej vlasti, ale neskôr v roku 2021 sa rozhodne opäť vycestovať do Švajčiarska, plynie mu znova lehota 90 dní. Pokiaľ ste v kalendárnom roku pracovali vo Švajčiarsku a mali ste už splnenú ohlasovaciu povinnosť, máte nárok získať novú s platnosťou len na toľko dní, koľko ostalo z 90-tich. Pri krátkodobom nástupe do zamestnania cez švajčiarskeho zamestnávateľa musí byť ohlásenie na migračnom úrade nahlásené najneskôr deň pred začiatkom práce. Pozor! Platí to len pre príslušníkov štátov EU-27* a EFTA**.

ODPORÚČAME: Tlačivo ohlasovacej povinnosti si vytlačte aspoň dvakrát a jedno majte vždy pri sebe ako doklad o tom, že ste vo Švajčiarsku legálne a nepracujete načierno. Tlačivo ohlasovacej povinnosti budete neskôr potrebovať aj pri založení účtu v banke (napr. Postbank). Prikladáme vzor Meldeverfahren alebo Meldebestätigung, pre tých čo sa s ním ešte nestretli.

POZOR! Štátni príslušníci Chorvátska a tretích krajín musia byť pred vyslaním do Švajčiarska registrovaní najmenej 12 mesiacov na regulárnom úrade práce v krajinách EÚ 27 a EFTA.

 


Krátky prehľad najdôležitejších informácií potrebných pre splnenie ohlasovacej povinnosti:

Informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie ohlasovacej povinnosti, závisia od kategórie zamestnania (krátkodobý nástup do zamestnania, vyslaní zamestnanci alebo poskytnutie služby ako SZČO).

Krátkodobý nástup (Kurzfristiger Stellenantritt) do zamestnania vo Švajčiarsku

  • Za splnenie prihlasovacej povinnosti nesie vo Švajčiarsku zodpovednosť zamestnávateľ. Ohlásenie je potrebné previesť najneskôr deň pred nástupom do zamestnania.
  • Od zamestnanca úrady požadujú občiansky preukaz, resp. cestovný pas z dôvodu zadania správnych údajov, ďalej údaje k profesijnej kvalifikácii ako aj druh činnosti vo Švajčiarsku.
  • Úlohou švajčiarskeho zamestnávateľa je určiť poverenú osobu, ktorá poskytne úradom korektné údaje.

Vyslaní zamestnanci (Entsandte Arbeitnehmende) do Švajčiarska

  • Od zamestnanca úrady vyžadujú občiansky preukaz, resp. cestovný pas z dôvodu zadania správnych údajov; údaje o pracovnom mieste a doby nasadenia; číslo sociálneho poistenia v krajine trvalého pobytu; výšku mzdy počas práce vo Švajčiarsku; údaje k profesijnej kvalifikácii ako aj druh činnosti vo Švajčiarsku; pri vyslaní chorvátskych štátnych príslušníkov, resp. príslušníkov tretích krajín dodatočne povolenie k pobytu vysielajúceho štátu.
  • Uviesť treba aj kontaktnú adresu vo Švajčiarsku, adresu firmy a kontaktnú osobu vrátane jej telefónneho čísla a/alebo e-mailu.
  • Od vysielajúceho podniku/firmy úrady požadujú údaje a kontakt na zodpovednú osobu v spoločnosti.

Samostatné poskytovanie služieb (Selbstständige Dienstleistungserbringung) vo Švajčiarsku

  • Od poskytovateľa služieb úrady požadujú občiansky preukaz, resp. cestovný pas z dôvodu zadania správnych údajov samotného poskytovateľa služieb; údaje k firme; a údaje o vykonávaných činnostiach a nasadení vo Švajčiarsku.
  • Okrem toho treba uviesť aj kontaktnú adresu vo Švajčiarsku, adresu firmy a kontaktnú osobu vrátane jej telefónneho čísla a/alebo e-mailu.

Na tejto webstránke nájdete možnosť elektronického prihlásenia. V prípade ak by ste boli ako zamestnávateľ so sídlom na území EU/EFTA, alebo smostatne zárobkovo činná osoba z územia EU/EFTA, prípadne zamestnávateľ so sídlom vo Švajčiarsku v tom prípade, by bola potrebná registrácia a vytvorenie si príslušného konta. Ako bolo vyššie spomenuté, ohlasovaciu povinnosť pri krátkodobých nástupoch (do 3 mesiacov) má na starosti váš budúci zamestnávateľ (firma, agentúra a pod.) vo Švajčiarsku, ktorý nesie aj plnú zodpovednosť. 

Zamestnávatelia, ktorí sa previnili proti záväzným ustanoveniam vyslaných pracovníkov, obzvlášť existujúcej ohlasovacej povinnosti a vo Švajčiarsku dodržiavajúcich mzdových a pracovných podmienkach, môžu byť sankcionovaní.

 


Vysvetlivky 

* EU-27 – Europäische Union – Európska únia – EÚ

Členskými štátmi Európskej únie sú v súčasnosti Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česko, Maďarsko a Cyprus.

** EFTA – European Free Trade Association / Europäische Freihandelsassoziation – Európske združenie voľného obchodu – EZVO

Členmi Európskeho zrduženia voľného obchodu sú v súčasnosti tieto štáty: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Na záver

Ak sa vo Švajčiarsku plánujete zdržať viac ako 90 dní, potrebujete povolenie k pobytu. Povolení k pobytu existuje niekoľko a jednotlivé kategórie povolení sú závislé od štátnej príslušnosti žiadateľa. V nasledujúcom článku pre vás pripravím kompletný prehľad povolení k pobytu a aj to, ako ich získať a čo všetko musia obsahovať.


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
príchod, pricestovaniedie Einreise
dozvedieť saerfahren
pôvoddie Herkunft
štátny príslušníkder Staatsangehörige
Európske združenie voľného obchodudie Europäische Freihandelsassoziation / EFTA
európska úniadie Europäische Union
povolenie k pobytudie Aufenthaltsbewilligung
domovský štátder Heimatstaat
dohoda, zmluvadas Abkommen
štátny sekretariátdas Staatssekretariat
migráciadie Migration
cudzinecder Ausländer
úraddie Behörde
platobná schopnosťdie Finanzkraft
navrhovateľ, žiadateľder Antragsteller
účel pobytuder Aufenthaltszweck
ohraničený, časovo obmedzenýbefristet
zárobková činnosťdie Erwerbstätigkeit
pracovný pomer, pracovný vzťahdas Arbeitsverhältnis
občander Bürger
nástup do zamestnaniader Stellenantritt
povinnosť získať povoleniedie Bewilligungspflicht
prechodné ustanoveniedie Űbergangsbestimmung
doba platnostidie Gültigkeitsdauer
celková doba trvania, celkové trvaniedie Gesamtdauer
s výhradouvorbehaltlich
osoba hľadajúca zamestnanieder Stellensuchende
sociálne zabezpečeniedie Sozialversicherung
viazaný, viazaný nageknüpft an
také, takétoderartigen
dohoda, dohovordie Vereinbarung
manželiaEhegatten
pohraničné pásmoDie Grenzzone
náhradné opatreniaDie Ersatzmaßnahme
hospodárska situáciaDie Wirtschaftslage
žiadateľ o azylDer Asylsuchende
proces o udelenie azyluDas Asylverfahren
okolnosti, príčinyDie Umstände
závislá zárobková činnosťDie Unselbständige Erwerbstätigkeit
odkázaný na ochranuschutzbedürftig
prekročenie hranícder Grenzübertritt
návrat, cesta domovdie Rückkehr
pred uplynutímvor Ablauf
spontánne, sám od sebaunaufgefordert
cudzinecký preukazder Ausländerausweis
profesijná kvalifikáciadie Berufsqualifikation