Výplatná páska z Rakúska je jedným z najdôležitejších dokumentov zamestnanca. Som si vedomý, že nie všetky skratky a použité slovné spojenia sú pre vás zrozumiteľné, preto som pre vás spracoval tento článok tak, aby vám pri pohľade na výplatnú pásku bolo všetko zrozumiteľné a dávalo zmysel. Od 01. 01. 2016 musí každý zamestnanec (aj zahraničný pracujúci cez agentúru) pri vyplatení mzdy/výplaty (spravidla ku koncu mesiaca) dostať výplatnú pásku, ktorá musí byť v písomnej forme, prehľadná, zrozumiteľná a kompletná.

V prvej časti krátkeho dvojdielneho seriálu vám priblížim obsahovú časť výplatnej pásky zaoberajúcej sa tým najpríjemnejším, a tou sú príjmy. Túto časť zvyknú tvoriť viaceré položky, ktoré vám nižšie priblížim.

MZDA/PLAT (Lohn/Gehalt)

 • Základná zložka príjmu, ktorá sa pri zahraničných pracovníkoch, tzv. Leiharbeiter, vypočítava ako násobok hodinovej mzdy a počtu odpracovaných hodín. Na výplatnej páske býva udávaná v hrubom, t. j. sú z nej následne odpočítané odvody. Pri robotníkoch (Arbeitern) sa používa pojem „Lohn“ a pri zamestnancoch (Angestellten) sa používa pojem „Gehalt“. Minimálna mzda je zakotvená v kolektívnych zmluvách dojednaných odbormi. V praxi platí, že čím sú lepšie odbory, tým je vyššia minimálna mzda.

NADČASY ZÁKLADNEJ MZDY (Űberstundengrundlohn)

V Rakúsku je normálny pracovný čas podľa zákona stanovený na 40 hodín týždenne. V niektorých kolektívnych zmluvách je tento čas kratší. Práca nadčas pozostáva z dvoch zložiek:

A, základná mzda za nadčasy (Űberstundengrundlohn);

B, príplatok za nadčasy (Űberstundenzuschlag).

A, ZÁKLADNÁ MZDA ZA NADČASY (Űberstundengrundlohn)
 • Základná hodinová mzda je z právneho hľadiska základnou mzdou za nadčasy. Výpočet základnej mzdy za nadčasy môže vyzerať nasledovne: deliteľom pri 38,5 hodinovom pracovnom týždni je číslo 167 (vypočíta sa nasledovne 38,5 hodín/týždeň x 4,33 týždňa = 167 hodín/mes.). Priemer 4,33 týždňa je priemerný počet týždňov za mesiac z dôvodu, že niektoré mesiace sú počas roka dlhšie, iné zas kratšie. Zavedené je to z dôvodu zjednodušenia účtovníctva.

PRÍKLAD: mesačný plat 2 000 eur : 167 hod. = 11,98 eur/hod. t. j. základná mzda za nadčasy (Űberstundengrundlohn).

B, PRÍPLATOK ZA NADČASY (Űberstundenzuschlag 50 % (68/2))
 • 68/2 znamená § 68 odsek 2 Zákona o dani z príjmov.
 • Zamestnanec má okrem základnej mzdy za nadčasy nárok aj na príplatok za nadčasy. Je to najmenej 50 % z nadčasov základnej mzdy. Príplatok za nadčasy vo výške min. 50 % je zakotvený v § 10 zákona o pracovnom čase (Arbeitszeitgesetz, AZG). Menší príplatok za nadčas nie je v žiadnom prípade prípustný!

PRÍKLAD: ak beriem do úvahy, že základná mzda za nadčasy je vo výške 11,98 eur (pozri vyššie), tak príplatok by mal činiť min. 5,99 eur/hod. (11,98 : 2 = 5,99 alebo 50 % z 11,98 eur).

 

B, PRÍPLATOK ZA NADČASY (Űberstundenzuschlag 100 % (68/1))
 • 68/1 znamená § 68 odsek 1 Zákona o dani z príjmov.
 • Príplatky za prácu v znečistenom prostredí, sťažené prostredie, rizikový príplatok, ako aj príplatky za nedeľu, sviatky a nočnú prácu sú do výšky 360 eur/mes. oslobodené od dane.
 • Zákon o dani z príjmov nereguluje 100% príplatky za nadčasy, ako ani normálne nadčasy, ktoré pripadajú na prácu cez noc. Zákonný nočný čas je od 19:00 do 07:00 hod. a oslobodenie od dane je v predpokladanom časovom úseku min. však v trvaní 3 hodín.
 • Nezdaniteľná čiastka podľa § 68 odseku 1 Zákona o dani z príjmov síce predstavuje 360 eur/mes., teda čiastku oslobodenú od dane, ak je však bežný pracovný čas v kalendárnom mesiaci od 19:00 – 07:00 hod. (napr. v hotelierstve), nezdaniteľná čiastka sa zvyšuje z pôvodných 360 eur na 540 eur.

RIZIKOVÝ PRÍPLATOK, PRIRÁŽKY A PRÍPLATKY (Gefahrenzulage, Zulagen und Zuschläge (68/1))

 • 68/1 znamená § 68 odsek 1 Zákona o dani z príjmov.
 • Práca v nedeľu musí byť podľa „Arbeitsruhegesetz“ schválená (napr. v hotelierstve, v dopravnom podniku, v nemocniciach a podobne), inak hrozí nahlásenie cez inšpektorát práce. Odmena ohľadom práce v nedeľu nemá žiadne špeciálne zákonné ustanovenia. V kolektívnej zmluve môžu byť zakotvené príplatky za prácu v nedeľu. V každom prípade za nadčasy v nedeľu patria 50% príplatky, v prípade platných kolektívnych zmlúv sa môžu dohodnúť aj vyššie.
 • Práca počas sviatkov: zákonné sviatky sú v „Arbeitsruhegesetz“ stanovené presne. Počas víkendov a sviatkov môžu byť zamestnanci zamestnaní len z určitých dôvodov (napr. čistení, udržiavaní poriadku, strážení podniku, odstránení prevádzkovej poruchy a podobne).

VECNÉ PRÍJMY (Sachbezüge)

 • Vedľa príjmov v hotovosti sú možné príjmy od zamestnávateľa, ktoré tvoria tzv. naturálne plnenie (nie sú vyplácané v peňažnej forme). Tieto príjmy sú normálne zohľadňované v mzdovom účtovníctve. Je preto potrebné prepočítať reálnu hodnotu na peňažnú, pretože podlieha dani z príjmu a dani zo sociálneho zabezpečenia. Medzi vecné príjmy patria napr. služobný byt, osobný automobil, záloha na plat, pôžička od zamestnávateľa, zamestnanecké zľavy, voľný cestovný lístok a iné.

DENNÝ PRÍSPEVOK – VNÚTROZEMIE, dobrovoľné (Taggeld Inland frei)

 • Denný príspevok alebo tiež diéty sú paušálne finančné náhrady za dodatočné stravovacie výdavky spôsobené pracovnou cestou. V kolektívnych zmluvách využívajú na to rôzne pojmy, ako napr.: príspevky na odlúčenie, príspevky na odbornú prípravu, príspevky na ubytovanie a pod. Ak zamestnanec vykonáva služobnú cestu vo vnútrozemí (t. j. v Rakúsku) a na základe kolektívnej alebo pracovnej zmluvy má tento zamestnanec nárok na denný príspevok, ten je oslobodený od dane max. vo výške 26,40 eur/deň. Aby mohol byť denný príspevok oslobodený od dane, musí zamestnanec vykonávať služobnú cestu vzdialenú viac ako 25 km a v trvaní minimálne 3 hodiny. Na výplatnej páske býva príspevok označený aj ako „Auslöse groß(príspevok v plnej výške 26,40 eur/deň) a „Auslöse klein“ (polovičný príspevok 13,20 eur/deň).

DENNÝ PRÍSPEVOK – VNÚTROZEMIE, povinné (Taggeld Inland pflicht)

 • Ak zamestnanec má denný príspevok vo výške nad „Steuerfreigrenze“ – hraničnú hodnotu oslobodenú od dane (2,20 eur/hod. alebo 26,40 eur/deň) – potom presahujúci príspevok už podlieha zdaneniu.

KILOMETROVNÉ (Kilometergeld)

 • Kilometrovné (náhrada za najazdené kilometre) v rámci služobnej cesty je aktuálne do 0,42 eur/km oslobodené od dane.

PRÍPLATOK ZA SVIATOK (Feiertagsentgelt)

 • Štátne sviatky sú uvedené v zákone „Arbeitsruhegesetz“ nasledovne: 1. január; 6. január; Veľkonočný pondelok; 1. máj; Deň nanebovstúpenia Panny Márie (Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag); Fronleichnam; 15. august; 26. október; 1. november; 8. december; 25 – 26. december.

POZOR! : 24. 12., 31. 12. a Veľkonočná nedeľa nie sú štátnymi sviatkami zakotvenými v zákone „Arbeitsruhegesetz“.

Výnimky zo sviatočných dní

 • Zamestnanci môžu byť v niektorých prípadoch zamestnaní aj počas vyššie uvedených štátnych sviatkov, napr. pri záverečných a upratovacích prácach, pri kolektívnych zmluvách z hotelierstva a gastronómie a pod.

Výška príplatku za sviatok je totožná s hodinovou mzdou. V niektorých individuálnych kolektívnych zmluvách sa stanovuje osobitná náhrada za prácu cez sviatok ako náhrada za prácu nadčas, a to aj napriek tomu, že práca nadčas sa nevykoná.

PRÍPLATKY ZA MONTÁŽE (Montagezulagen)

 • Od 01. 01. 2020 je podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy pre kovospracujúci priemysel a ostatných pracovníkov montážny príplatok vo výške min. 0,877 eur/hod. Čas strávený na ceste (napr. premiestňovanie sa autom) počas pracovného času sa vypláca štandardnou hodinovou mzdou bez príplatku za montáž.

PRÍSPEVOK NA DOVOLENKU & VIANOČNÝ BONUS (Urlaubszuschuss & Weihnachtsremuneration)

 • V niektorých kolektívnych zmluvách sa stretnete s pojmom 13 a 14 plat. Nárok, výšku a dátum splatnosti upravuje príslušná kolektívna zmluva alebo individuálna pracovná zmluva. Výška dovolenkového alebo vianočného bonusu predstavuje spravidla mesačný plat. Dátum splatnosti pri dovolenkovom bonuse je zvyčajne jún/júl, pri vianočnom zase november/december.
 • Príslušná kolektívna zmluva musí byť dostupná k nahliadnutiu v každej firme. Dôležité je brať do úvahy aj prípad, že zamestnanec nebude pre zamestnávateľa pracovať celý rok. V tomto prípade mu zamestnávateľ musí vyplatiť alikvotnú časť.

POZOR!

 • v prípade, že v kolektívnej zmluve a individuálnej pracovnej zmluve nie je dohodnutý vianočný a dovolenkový bonus, zamestnancom nevzniká žiadny nárok na ich vyplatenie. Neexistuje v tomto smere žiadny zákonný nárok, ktorý by to zamestnávateľovi prikazoval.

Pred nástupom do práce v Rakúsku je dôležité dôkladne si preštudovať individuálnu pracovnú zmluvu, ako aj kolektívnu zmluvu, ktorá sa na to vzťahuje. Ak nemáte istotu, že dostatočne ovládate nemecký jazyk, dajte si zmluvu skontrolovať alebo preložiť. Úvodná investícia vás ochráni pred nepríjemným prekvapením na výplatnej páske. Výplatná páska je len výstupom dohodnutých podmienok a spätné úpravy na zmluve bývajú zväčša komplikované.


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
mesačný platder Monatslohn
mzdové účtovníctvodie Gehaltsabrechnung
zamestnanec, pracovníkdie Arbeitnehmer
podstatných (značných) poloháchwesentlichen Positionen
kolektívne zmluvydie Kollektivverträge
odborydie Gewerkschaften
príjmydie Bezüge
plat, mzdadas Gehalt, der Lohn, die Entlohnung
robotníkomArbeitern
splatnosť (faktúry)die Fälligkeit
na konci mesiacaam Monatsende
prehľadnýübersichtlich
pochopiteľnýnachvollziehbar
pracovnoprávnyarbeitsrechtlich
nadčasydie Űberstunden
podľa zákonaper Gesetz
týždňová pracovná dobadie Wochenarbeitszeit
príplatok za nadčasyder Űberstundenzuschlag
skladá sasetzt sich zusammen
základ príspevkudie Beitragsgrundlage
príspevky na sociálne poisteniedie Sozialversicherungsbeiträge
povinný príspevokder Pflichtbeitrag
prínosy, príspevkydie Beiträge
nezamestnanosťdie Arbeitslosigkeit
potreba starostlivostidie Pflegebedürftigkeit
pracovné úrazydie Betriebsunfälle
súpis, zoznamdie Aufstellung
percentuálna sadzba, podiel v percentáchder Prozentsatz
úlohydie Aufgaben
včasné rozpoznanie (choroby)die Früherkennung
poistenie pre prípad nezamestnanostidie Arbeitslosenversicherung
podpora v nezamestnanostidas Arbeitslosengeld
povinné členstvodie Pflichtmitgliedschaft
robotnícka komoradie Arbeitkammer
základná vojenská službadie Grundwehrdienst
civilná vojenská službader Zivildienst
zárobková činnosťdie Erwerbstätigkeit
zamestnaný na čiastočný úväzokder geringfügiger Beschäftigte
daň zo mzdydie Lohnsteuer
vymeriavací základder Bemessungsgrundlage
odvody, dávkydie Abgaben
odborárskyGewerkschafts
zamestnanci (v zmysle úradníci)die Angestellten
pracovník (v zmysle fyzicky pracujúci)die Arbeitnehmer
paušál na cezpoľných zamestnancovdie Pendlerpauschale
podniková radader Betriebsrat
podnik, závodder Betrieb
vedľajšie mzdové nákladyder Lohnnebenkosten
zákon o poistenídas Sicherungsgesetz
pokladňa sociálneho zabezpečeniadie Vorsorgekasse
obecná daňdie Kommunalsteuer
závislý na mzdeLohnabhängig
obecné poplatkydie Gemeindeabgaben
vyrovnanie majetkových strát v rodineder Familienlastenausgleich
rodinné prídavkydie Familienbeihilfe
materský príspevokdas Karenzgeld
príjemdas Einkommen
základ príspevkudie Beitragsgrundlage
príjem v naturáliáchder Sachbezug
oslobodená daň zo mzdydie Lohnsteuerfrei
spolková krajinadas Bundesland
zákon o pracovnej dobedas Arbeitszeitgesetz, AZG
výplatné obdobieder Lohnzahlungszeitraum
rizikový príplatokdie Gefahrenzulage
prirážkydie Zuschläge
príplatok za sťažené prostrediedie Erschwerniszulage
práca cez sviatkydie Feiertagsarbeit
inšpektorát prácedas Arbeitsinspektorat
zákonné ustanoveniagesetzliche Regelungen
odstránenie poruchydie Behebung
vecné príjmydie Sachbezüge
naturálne plneniedie Sachleistung
služobný bytdie Dienstwohnung
záloha na platder Gehaltsvorschuss
pôžička od zamestnávateľadas Arbeitgeberdarlehen
voľný cestovný lístokdie Netzkarte
finančné náhradydie Abgeltungen
zvýšené výdavkyder Mehraufwand
výrazy, pojmydie Begriffe
odlučnédas Trennungsgeld, die Entfernungszulage
cestovné, stravnédas Zehrgeld
služobná zmluva, pracovná zmluvader Dienstvertrag
minimálne trvaniedie Midestdauer
kilometrovnédas Kilometergeld
náhrada za najazdené kilometreder Kilometergeldersatz
odvodydie Abgaben
právna podstatadie Rechtsgrundlage
všeobecný zákon o sociálnom poistení (ASVG)das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz
doba poistenia, poistná dobadie Versicherungszeit
podiel zamestnávateľader Arbeitgeberanteil
podiel zamestnancader Arbeitnehmeranteil
zvláštna platbadie Sonderzahlung
trinásty platdas Weinachtsgeld
peniaze na dovolenku (14.plat)das Urlaubsgeld
odmena k pracovnému výročiudas Jubiläumsgelder
zvýšenie platudie Gehaltserhöhung
nezdaniteľná položka der Freibetrag
výpočet danedie Steuerberechnung
horná sadzba daneder Spitzensteuersatz
šestinader Sechstel
zálohadas Akonto
preddavok, zálohader Vorschuss
odborový zväzder Gewerkschaftsbund
oslobodený od platenia príspevkovbeitragsfrei
okresná pokladňadie Gebietskrankenkasse