Skôr, ako vám priblížim, čo to vlastne je ten pracovný výkaz, zdôrazním, že tento článok je smerovaný hlavne na ľudí, ktorí idú pracovať do zahraničia prvýkrát a sú zamestnaní v agentúre v zahraničí. Takáto agentúra figuruje ako ich zamestnávateľ a sprostredkováva im prácu u svojich klientov, s ktorými má dohodnuté zmluvné podmienky.

Pracovný výkaz zvyknú agentúry zasielať na adresu prechodného pobytu takýchto ľudí v zahraničí, osobne ho odovzdať v priebehu prvého týždňa v ich práci alebo si s nimi dohodnú stretnutie v kancelárii.

Čo je to pracovný výkaz a na čo slúži?

Pracovný výkaz je tlačivo (väčšinou formátu A5), kde si pracovník zapisuje nasledovné:

  • príchod a odchod z práce,
  • dátum – kedy pracoval,
  • meno a priezvisko,
  • názov klienta,
  • normálne + nadčasové hodiny,
  • týždeň v danom roku,
  • náplň práce v rámci daného pracovného dňa (prípadne názov pracovnej pozície).

Pracovný výkaz v Rakúsku známy pod pojmom „Stundenbericht“, v Nemecku „Stundenzettel“ a vo Švajčiarsku „Arbeitsrapport“ je vyhotovený v dvoch rovnocenných kópiách a jednom origináli. Originál zostáva klientovi, t. j. firme, v ktorej vám (pracovníkovi) agentúra sprostredkovala prácu, jedna kópia je pre agentúru a jedna ostáva vám.

Pracovný výkaz sa po odpracovanom týždni (väčšinou) posiela poštou alebo e-mailom (po dohode) do agentúry, ktorá vám na základe uvedených odpracovaných hodín posiela mzdu.

ODPORÚČAM:

  • skontrolovať si hodiny, ktoré ste odpracovali a odsúhlasiť si ich ešte pred podpisom. Svojím podpisom totiž potvrdzujete správnosť uvedených informácií a neskoršia reklamácia býva zložitá;.
  • pracovný výkaz vám podpisuje vedúci/predák, ktorý vám zadáva prácu. Ak by nebol prítomný, poverí svojho zástupcu. V tomto prípade požadujte, nech vedľa podpisu napíše paličkovým písmom (verzálkou) aj celé svoje meno. Ak by niečo nesedelo, agentúra bude vedieť, koho si vyžiadať;
  • pracovný výkaz zásadne vypisujte paličkovým písmom a čitateľne. Nie je nič horšie, ako keď má personálny poradca v agentúre lúštiť počet odpracovaných hodín. Správnym a čitateľným vypísaním predídete prípadným komplikáciám.

Na záver už len spomeniem, posielajte výkazy hneď po skončení pracovného týždňa. Čím skôr pošlete, tým lepšie pre vás aj z dôvodu vyplatenia mzdy.


SLOVNÁ ZÁSOBA, S KTOROU SA MÔŽETE STRETNÚŤ

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
hodinový výkaz, správader Stundenbericht
zákazníkder Kunde
pracovník, zamestnanecder Mitarbeiter
kalendárny týždeňKW (die Kalenderwoche)
predpoludnieder Vormittag
poobededer Nachmittag
hodinydie Stunden
presné stavebné označenie a miestoGenaue Baustellenbezeichnug und Orte
podpisdie Unterschrift
zamestnanec, pracovníkder Dienstnehmer
činný akoTätig als
zamestnanecder Beschäftige
miesto nasadeniader Einsatzort
poznámkadie Anmerkung
pečiatkader Stempel
odovzdať, doručiťabzugeben
výkonnostná skupina, výkonnostná triedadie Leistungsgruppe
činnosť, aktivitadie Tätigkeit
výkaz hodínder Stundenzettel
odelenieAbt. (die Abteilung)
hodinová sadzbader Stundensatz
poznámka, záznamdie Anmerkung
pracovný výkaz (odpracované hodiny)der Stundennachweis
poznámka, komentárdie Bemerkung
odčítaný, zúčtovanýabgerechnet
pracovný čas, pracovná dobadie Arbeitszeit
nasadenieder Einsatz
pracovný rapportder Arbeitsrapport
oznámenie, správadie Mitteilung
nadčasové hodiny, nadčasydie Űberstunden
cestovné diétydie Reisespesen
miesto vzniku nákladovdie Kostenstelle
paličkové písmodie Blockschrift
popis prácebeschreibung der Arbeiten
montérder Monteur
objednávateľ, zákazníkder Auftraggeber
termín zaslaniader Einsendetermin
trvanie služby, služobná dobadie Dienstdauer
zálohadas Akonto
je ukončenýist beedent
zmenadie Schicht
oznámenie, správadie Mitteilung
nočný príplatokder Nachtzuschlag
stotinadas Hundertstel
pracovné dni die Arbeitstage
sviatky, dni odpočinkudie Feiertage
príplatokdie Zulage