Pri druhom zo skupiny článkov „Výplatná páska v Nemecku“ sa budem venovať menej obľúbenej téme daní. Predtým ale odporúčam prečítať si článokVýplatná páska v Nemecku – PRÍJMY“, aby ste mali ucelenejší prehľad a zodpovedali si prípadné otázky, ktorým sa v tomto článku nebudem venovať.

S akými typmi daní sa stretnete, aké položky sú oslobodené od platenia dane a aké daňové triedy majú v Nemecku, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. 

DAŇ Z PRÍJMU / Einkommensteuer

 • Jedna z najväčších zrážkových položiek je tzv. daň z príjmu. Daň z príjmu vychádza z výšky zdaniteľného príjmu podľa § 32 Zákona o dani z príjmu (EStG).
 • Základná sadzba dane z príjmu činí v roku 2020 v Nemecku 14 %, horná sadzba dane leží až pri hranici 45 % hrubého príjmu za rok. Vo všeobecnosti platí, že čím viac zarobíte, tým vyššiu daň zaplatíte.

Nasledovné druhy príjmov podliehajú dani z príjmov: zo závislej činnosti, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z poľnohospodárstva a lesníctva, zo živnostenského podniku, z kapitálu, z prenájmu, ostatné príjmy (podľa §22 Zákona o dani z príjmu (EStG)).

VEDELI STE, ŽE?

Vo všeobecnosti platí – zamestnanci a dôchodci platia LohnsteuerSZČO platia Einkommensteuer. Rozdiel medzi nimi je predovšetkým  v spôsobe ich výberu. 

DAŇ ZO MZDY / Lohnsteuer

Daň zo mzdy tvorí časť dane z príjmu a je vypočítaná z príjmov zo závislej činnosti, teda z platu/mzdy zamestnanca, nie SZČO. Daň zo mzdy tvorí pri zamestnancovi najvyššiu položku odvodu. Výpočet výšky dane z príjmu za vás robí zamestnávateľ, nie je preto potrebné sa nad tým obzvlášť zamýšľať.

Podobne ako pri dani z príjmu aj tu predstavuje základná sadzba dane zo mzdy 14 % a horná sadzba až 45 %.

ČIASTKY OSLOBODENÉ OD DANE / Steuerfreibeträge

Čiastky oslobodené od dane znižujú vymeriavací základ na daň zo mzdy.

V praxi to znamená, že ak ste napr. ženatý/vydatá a máte deti, máte možnosť mať väčšiu daňovú úľavu, t. j. daňovému úradu zaplatíte menej ako slobodný/-á a bezdetný/-á.

Prehľad niektorých čiastok, ktoré sú oslobodené od dane:
 • Základná nezdaniteľná položka – osoby, ktorých plat sa nachádza pod tzv. základnou nezdaniteľnou zložkou, sú od platenia dane zo mzdy oslobodené. Od 1. 1. 2020 predstavuje základná nezdaniteľná čiastka 9 408 eur (slobodný) a 18 816 eur (2-krát 9 408 eur; vydatá, ženatý).
 • Príspevok na deti je pre obidvoch rodičov spoločne vo výške 7 812 eur na dieťa. Ak rodičia žijú oddelene, potom si každý z nich môže uplatniť polovicu. Príspevok na dieťa sa skladá z nasledovných zložiek: 2 640 eur na starostlivosť, výchovu a vzdelanie a 5 172 eur na existenčné minimum dieťaťa.
 • Odpočítateľná položka na vzdelanie je 924 eur za rok.
 • Paušálna čiastka na zdravotne postihnutého (vždy podľa stupňa zdravotného postihnutia) je medzi 310 až 1 420 eur za rok.
 • Príspevok pre samostatne vychovávajúcich rodičov – Alleinerziehendenentlastungsbetragpre prvé dieťa 1 908 eur za rok, pre každé ďalšie dieťa 240 eur za kalendárny rok.
 • Dôchodcovský príspevok činí 760 eur za rok po dosiahnutí 64 rokov.

CIRKEVNÁ DAŇ / Kirchensteuer (nepovinný poplatok, ak ste neveriaci)

Ak ste veriaci vzniká vám v Nemecku povinnosť cirkevnej dane. Vymeriavacím základom na výpočet je daň zo mzdy (Lohnsteuer).

Cirkevná daň v závislosti od spolkovej krajiny predstavuje 8 % (Bayern, Baden-Württemberg), prípadne 9 % (ostatné spolkové krajiny).

Z peňazí, ktoré sú takto pripísané cirkvi, financujú okrem iného personál, použijú ich na charitatívne účely ako opatrovateľskú či ošetrovateľskú službu. Cirkevnú daň si regulujú jednotlivé spolkové krajiny, je preto možné, že sa naprieč Nemeckom stretnete s odlišnosťami.

SOLIDÁRNY PRÍPLATOK / Solidaritätszuschlag

 • Solidárny príspevok predstavuje 5,5 % (podľa § 4 SolzG 1995) z dane z príjmu. Tento povinný solidárny príplatok ide do krajín Východného Nemecka na vzrast ekonomiky a celkového dorovnania na úroveň Západného Nemecka.
 • Výnimku pri solidárnom príspevku majú tie osoby, ktoré zaplatia daň zo mzdy za mesiac nižšiu ako 81 eur (resp. majú plat 1 500 eur), patria do tzv. „nulovej zóny“, a tak nemusia platiť solidárny príspevok.

HRUBÝ A ZDANITEĽNÝ PRÍJEM / Bruttoinekommen und zu versteuerndes Einkommen

 • Zdaniteľný príjem je vymeriavací základ na výpočet daňovej povinnosti. Základom je hrubý príjem. Formou čiastok oslobodených od dane si môžete znížiť daňové zaťaženie a zaplatiť menšiu daň. Prípadné daňové zvýšenie môže nastať vtedy, keď zárobkovo činný využíva aj iné tzv. finančné zvýhodnenie.
 • Príkladom tohto je napr. firemné auto ako naturálne plnenie. Toto finančné zvýhodnenie musí byť zdanené. Ďalším príkladom mimoriadneho finančného zvýhodnenia sú napr. 13. plat (vianočné peniaze) a 14. plat (dovolenkové peniaze).

DAŇOVÉ TRIEDY / Steuerklassen

Nielen výška príjmu, ale tiež daňové triedy majú vplyv na mzdu/výplatu. V Nemecku je celkovo 6 rozdielnych daňových tried a každá z nich je zameraná na inú skupinu ľudí.

Daňová trieda je zaznačená nielen na potvrdení o dani zo mzdy, ale aj na výplatnej páske.

Prehľad šiestich daňových tried:
 1. slobodný/-á; ženatý/vydatá s obmedzenou daňovou povinnosťou; rozvedený a trvalo oddelene žijúci zamestnanci;
 2. človek samostatne vychovávajúci svoje dieťa bez druhého partnera (dieťa musí byť prihlásené na rovnakej adrese ako vychovávajúci rodič); rodič v Nemecku na dieťa poberá detské prídavky;
 3. ľudia v stave manželskom alebo registrovaní partneri (žijúci spoločne v domácnosti, obaja v Nemecku) – jeden partner pracujúci a druhý bez práce (partner, ktorý zarobí viac, dostane daňovú triedu 3);
 4. podobne ako v III., avšak jeden z partnerov má vyšší plat (daňová trieda 3) a druhý partner má plat nižší (daňová trieda 5);
 5. podobne ako v III., avšak s tým, že pracujú obaja partneri a majú odlišné platy (partner, ktorý zarába menej, dostane daňovú triedu 5);
 6. pre všetky ostatné formy (nezávisle od stavu ženatý/vydatá, slobodný/-á); Ak ľudia poberajú mesačne min. 2 platy, t. j., ak majú popri klasickej práci napr. aj tzv. MINIJOB (Nebenjob), sú zaradení do tejto kategórie.

Tento článok predstavuje základné body, ktoré je dobré poznať a mať v nich aspoň aký-taký prehľad. Nielenže si dokážete skontrolovať výplatnú pásku a v prípade chyby na ňu upozorniť zamestnávateľa, ale pri správnom aplikovaní ušetríte aj nemalé finančné prostriedky.

Záverom mi ostáva vám len odporučiť ponechať si výplatnú pásku z viacerých dôvodov. Napríklad v prípade, ak by ste si našli nový byt v Nemecku, prenajímatelia si zvyknú vyžiadať prvú výplatnú pásku, aby sa uistili, že máte riadny príjem. Podobne aj poskytovatelia úveru si vyžadujú doložiť výplatnú pásku. Zo zákona si výplatné pásky odkladať nemusíte, je to len odporúčanie. Zamestnávateľ je zaviazaný ich odkladať.


SLOVNÁ ZÁSOBA, S KTOROU SA MÔŽETE STRETNÚŤ

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
odmena za dovolenkuder Feiertagslohn
hodinová mzdader Stundenlohn
mzda na dovolenkuder Urlaubslohn
peniaze na dovolenkudas Urlaubsgeld
celkovo v hrubomGesamt-Burtto
dane v hrubomSteuer-Brutto
daň zo mzdydie Lohnsteuer
cirkevná daňdie Kirchensteuer
solidárny príplatok der Solidaritätzuschlag
daňová triedadie Steuerklasse
sadzba príspevku, sadzba poistnéhoder Beitragssatz
sociálne dávkydie Sozialabgaben
čistý plat, príjemdas Nettogehalt
tvorba majetkudie Vermögensbildung
odvody, dávkydie Abgaben
potvrdenie o dani zo mzdydie Lohnsteuerbescheinigung
vysvetleniedie Erläuterung
nezdaniteľné položky na detidie Kinderfreibeträge
nezdaniteľná položkader Freibetrag
čiastka oslobodená od danider Steuerfreibetrag
daň z príjmovdie Einkommensteuer
zrážková položkader Abzugsposten
druhy príjmovdie Einkunftsarten
zdaneniedie Besteuerung
vstupná daňová sadzbader Eingangssteuersatz
horná sadzba daneder Spitzensteuersatz
podliehať (napr. dani z príjmu)unterliegen
príjmy zo závislej činnostidie Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
kapitál, majetokdas Kapitalvermögen
zákon o dani z príjmudas Einkommensteuergesetz (EStG)
mzdový list pre daňové účelydie Lohnsteuerkarte
daňová úľavadie Steuerentlasung
príspevok na detider Kinderfreibetrag
odpočítateľná položka na vzdelanieder Ausbildungsfreibetrag
zdravotne postihnutídie Behinderten
stupeň zdravotného postihnutiader Grad der Behinderung (GdB)
samostatne vychovávajúcadie Alleinerziehende
osamelá ženadie Alleinstehende
manželské párydie Ehepaare
existenčné minimumdas Existenzminimum
zdaniteľný príjemversteuerndes Einkommen
daňové bremeno, zaťaženiedie steuerliche Belastung
naturálne plneniedie Sachleistung
finančné zvýhodneniegeldwerte Vorteile
konateľská zmluvader Geschäftsführungsvertrag
mimoriadne prídavkydie Gratifikationen
všetkého druhualler Art
čistá odmenadas Nettoentgelt
potvrdenie o dani zo mzdydie Lohnsteuerbescheinigung
na celej čiare, v celom rozsahuvollumfänglich
sadzba príspevku, poistnéhoder Beitragssatz
odmena za prácudas Arbeitsentgelt
počítať (s niečím)in Kauf nehmen
príspevkový limitdie Beitragsbemessungsgrenze
daňové a odvodové zaťaženiedie Steuer- und Abgabenlast
druh vkladudie Anlageart
majetková účasťdie Vermögensbeteiligung
zmluva o stavebnom sporeníder Bausparvertrag
zmluva o životnom poisteníder Lebensversicherungsvertrag
odmena za skrátený pracovný úväzokdas Kurzarbeitergeld
sťažovať sabeschweren sich
podrobnéausführliche
výnimkadie Ausnahme
poskytovateľ úveru, veriteľder Kreditgeber
potvrdenie o dani zo mzdydie Lohnsteuerbescheinigung
dátum vytvoreniadas Erstellungsdatum
vyúčtovanie úhraddie Entgeltabrechnung
zmluvné údajeVertragsdaten
finančné zvýhodneniegeldwerte Vorteile
odškodneniadie Entschädigungen
potvrdenie o zárobkudie Verdienstbescheinigung