Tretí a zároveň posledný článok o výplatnej páske v Nemecku sa venuje téme odvodov. Aby ste mali ucelený prehľad o kompletnej výplatnej páske, odporúčam prečítať si aj články „Výplatná páska v Nemecku – PRÍJMY“ a „Výplatná páska v Nemecku – DANE“.

Odvody sa počítajú vždy z hrubej mzdy zamestnanca a podobne ako na Slovensku sú rozdelené medzi zamestnanca a zamestnávateľa.

Pozostávajú z nasledovných položiek:

 • zdravotné poistenie (zákonné alebo súkromné),
 • zákonné dôchodkové poistenie,
 • zákonné opatrovnícke poistenie,
 • poistenie pre prípad nezamestnanosti.

ZÁKONNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE / Gesetzliche Krankenversicherung

 • V roku 2020 odvádzajú zákonne poistené osoby pracujúce na nemeckú pracovnú zmluvu jednotný príspevok vo výške 14,6 %. Tento percentuálny pomer je rozdelený rovnakým dielom medzi zamestnanca 7,3 % a zamestnávateľa 7,3 %.
 • Okrem toho existuje individuálny dodatočný príspevok závislý od príjmu. Do roku 2019 individuálny dodatočný príspevok hradil v plnej miere zamestnanec. No aktuálne jednu polovicu odvádza zamestnanec a druhú zamestnávateľ. Napriek skutočnosti, že individuálny dodatočný príspevok nie je povinný, existuje v súčasnosti len jedna poisťovňa bez dodatočného príspevku. Práve z dôvodu, že väčšina zdravotných poisťovní nepokryje náklady zo všeobecnej sadzby 14,6 %, bol zavedený dodatočný príspevok. V roku 2020 sa pohybuje medzi 0 – 2,7 %. Závisí od profesie, príjmu a zdravotnej poisťovne.

VEDELI STE, ŽE?

V Nemecku sa nachádza 105 zákonných zdravotných poisťovní. Z toho 36 sa nachádza na území celého Nemecka a zvyšných 69 je regionálnych.

ZÁKONNÉ OPATROVNÍCKE POISTENIE / Gesetzliche Pflegeversicherung

 • Zákonné opatrovnícke poistenie je piatym pilierom nemeckého systému sociálneho zabezpečenia. Má svoje stále miesto a od roku 1995 je povinné pre všetkých zamestnancov, nezamestnaných a dôchodcov.

Stručný prehľad výhod opatrovníckeho poistenia:

 • starostlivosť z domu,
 • čiastočná ústavná starostlivosť,
 • plná ústavná starostlivosť,
 • zdravotné pomôcky,
 • opatrenia na zlepšenie obytného prostredia,
 • iné.

Sadzba príspevku na opatrovnícke poistenie je v kalendárnom roku 2020 (podobne ako v predchádzajúcom roku) 3,05 %. Vypočítava sa z hrubej mzdy zamestnanca. Príspevok odvádza zamestnanec aj zamestnávateľ rovnakým pomerom (pol na pol). Jedinou výnimkou je spolková krajina Sasko, kde zamestnanec zaplatí o 0,5 % viac ako zamestnávateľ.

VEDELI STE, ŽE?

Ak máte viac ako 23 rokov a nemáte deti, počítajte s dodatočným príspevkom vo výške 0,25 % z hrubej mzdy. Základný príspevok, ktorý platí každý, je 3,05 %, avšak bezdetní odvádzajú 3,30 % (3,05 + 0,25%).

DÔCHODKOVÉ POISTENIE / Rentenversicherung

 • Zákonný príspevok na dôchodkové poistenie vzniká od prvého dňa v zamestnaní, ak pracujete na nemeckú pracovnú zmluvu. V roku 2020 platí jednotná sadzba príspevku pre celé Nemecko, ktorá činní 18,6 %. Rovnakým pomerom prispieva zamestnávateľ (9,3 %) aj zamestnanec (9,3 %). Vek odchodu do dôchodku sa zvýšil z pôvodných 65 rokov na 67 rokov.

VEDELI STE, ŽE?

Každý, kto si platil zákonné dôchodkové poistenie najmenej päť rokov, má nárok na riadny starobný dôchodok. Nazýva sa to minimálne poistné obdobie (Mindestversicherungszeit) alebo čakacia lehota (Wartezeit).

POISTENIE PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI / Arbeitslosenversicherung

 • Medzi ďalšie odvody patrí príspevok pre prípad nezamestnanosti, ak zamestnanec stratí prácu. Výška odvodu pre prípad nezamestnanosti činní 2,4 %. Podobne ako pri vyššie uvedených príspevkoch/odvodoch aj v tomto prípade platí polovicu zamestnávateľ (1,2 %) a polovicu zamestnanec (1,2 %). Oslobodení od platenia tejto položky sú štátni zamestnanci, vojaci, ale aj zamestnanci na pracovných miestach, na ktorých nezarobia viac ako 450 eur/brutto/mesačne.

VEDELI STE, ŽE?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vzniká, ak ste boli povinne poistený najmenej 12 mesiacov počas posledných 30 mesiacov. 12 mesiacov je akceptovaných aj pri súčte z viacerých zamestnaní.

PREHĽAD PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Zákonné zdravotné poistenie / Gesetzliche Krankenversicherung

14,6 %

 7,3 % (plus dodatočný príspevok v priemere 0,55 %)

7,3 % (plus dodatočný príspevok v priemere 0,55 %)

Zákonné opatrovnícke poistenie / Gesetzliche Pflegeversicherung

 3,05 %

1,525 %

 1,525 % (zamestnanci s deťmi); 1,775 % (zamestnanci bez detí)

Dôchodkové poistenie / Rentenversicherung

 18,6 %

 9,3 %

 9,3 %

Poistenie pre prípad nezamestnanosti / Arbeitslosenversicherung

2,4 %

1,2 %

1,2 %

CELKOVÉ ODVODY

38,65 %

19,875 % (počítané s dodatočným príspevkom 0,55 %)

19,875 % (počítané s dodatočným príspevkom 0,55 %; zamestnanci s deťmi); 20,125 % (zamestnanci bez detí)

PRÍSPEVKOVÝ LIMIT / Beitragsbemessungsgrenze

Pomerne dobrou správou je skutočnosť, že príspevky na sociálne zabezpečenie sa počítajú iba do určitej hranice príjmu. Nad túto hranicu zamestnanec neodvádza žiadne ďalšie príspevky na sociálne zabezpečenie. Stanovenie hranice príjmu závisí od vývoja miezd v predchádzajúcom roku. Spolková vláda preto každoročne stanovuje túto sumu nanovo.

Príspevkový limit v sociálnom zabezpečení pre rok 2020

Rok 2020

Západné Nemecko

Východné Nemecko

Zdravotné a opatrovnícke poistenie

4 687,50 €/mesačne (= 56,250 €/ročne)

4 687,50 €/mesačne (= 56,250 €/ročne)

Dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad nezamestnanosti

6 900 €/mesačne (= 82,800 €/ročne)

6 450 €/mesačne (= 77,400 €/ročne)


POJMY POUŽITÉ NA VÝPLATNEJ PÁSKE

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
číslo sociálneho poisteniaSV-Nummer- die Sozialversicherungsnummer
príspevok na nemocenské poistenie (do zdravotnej poisťovne)KV-Beitrag – die Krankenversicherungsbeitrag
príspevok na dôchodkové poistenieRV-Beitrag – die Rentenversicherungsbeitrag
príspevok na poistenie pre prípad nezamestnanostiAV- Beitrag – die Arbeitslosenversicherungsbeitrag
príspevok na opatrovnícke poisteniePV-Beitrag – die Pflegeversicherungsbeitrag
majetkovo účinné výkony celkovoVWL-Gesamt – Vermögenswirksame Leitungen Gesamt
povinné sociálne poistenie v hrubomSV Brutto – Sozialversicherungspflichte Brutto
hodinaStd. – die Stunde
príspevok na sociálne poistenieSV – Beitrag – die Sozialversicherungsbeitrag
daň zo mzdyLSt. – die Lohnsteuer
priebežne, prebiehajúciLfd. – laufend
cirkevná daňKiSt – die Kirchensteuer
sociálna poisťovňaZVK – die Zusatzversorgungskasse
sezónna odmena za skrátený pracovný úväzok S-Kug – das Saison Kurzarbeitergeld
zákonné zdravotné poistenieGKV – Gesetzliche Krankenversicherung