Nadväzujúcim obsahom k článku „Výplatná páska vo Švajčiarsku – PRÍJMY“ je obsah, ktorý úzko súvisí s výplatnou páskou vo Švajčiarsku, a tým sú odvody. Samozrejme, dôležité je poznať svoju hodinovú/mesačnú mzdu, ale dôležitú úlohu zohrávajú aj odvody, ktoré vám strhávajú z výplaty.

V článku sa dozviete nielen o starobnom poistení, poistení v nezamestnanosti, úrazovom poistení, ale aj o dôležitosti postavenia kolektívnej zmluvy.

STAROBNÉ A POZOSTALOSTNÉ POISTENIE / Alters-und Hinterlassenenversicherung (AHV)

 • AHV je všeobecné a povinné národné poistenie pre všetky osoby (až na pár výnimiek), ktoré žijú alebo pracujú vo Švajčiarsku. Slúži ako starobné a pozostalostné poistenie a tvorí časť švajčiarskeho poistného systému. Na Slovensku to môžeme prirovnať k sociálnemu poisteniu, čiže k tomu, z čoho nám v budúcnosti budú vyplácať dôchodok. AHV tvorí I. pilier dôchodkového sporenia.
 • Príspevky na AHV sú rozdelené medzi zamestnanca a zamestnávateľa rovnakým percentuálnym pomerom, od 1. 1. 2020 je to 4,35 %. Celková výška odvodov do AHV predstavuje 8,7 %. Odvody vám priamo odčítajú z hrubej mzdy a zamestnávateľ ich odvedie priamo do príslušnej „Ausgleichskasse“.
 • Súčasťou AHV je aj IV (Invalidenversicherung), ktorý je najdôležitejším pilierom poskytovania invalidného poistenia vo Švajčiarsku. Jeho cieľom je zabezpečiť základné prvky živobytia integračnými opatreniami alebo peňažnými dávkami, ak sa dotyčný/-á stane zdravotne postihnutým/-tou.
 • Vo Švajčiarsku je bežný dôchodkový vek mužov 65 rokov a žien 64 rokov
 • Minimálny dôchodok z AHV/IV predstavuje 1 185 CHF/mes. a maximálny dôchodok 2 370 CHF/mes. Platí v prípade celého príspevkového obdobia do dôchodkového veku.

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Starobné a pozostalostné poistenie / Alters-und Hinterlassenenversicherung (AHV)

8,7 %

4,35 %

4,35 %

POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI / Arbeitslosenversicherung (ALV)

 • ALV podobne ako AHV je povinné švajčiarske sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti. Všetci poistení v AHV sú súčasne poistení aj v ALV. Poistenie slúži na financovanie osôb v rámci ich podpory v nezamestnanosti.
 • Percentuálny príspevok (od príjmu 1 CHF do 148 200 CHF/brutto/ročne) na poistenie v nezamestnanosti predstavuje celkovo 2,2 % a z toho zamestnanec odvádza z hrubej mzdy 1,1 % a druhú polovicu odvádza zamestnávateľ. Podobne ako pri AHV, tak aj v tomto prípade zamestnávateľ odvedie príspevok priamo do príslušnej „Ausgleichskasse“.
 • Nárok na podporu v nezamestnanosti vám vzniká v prípade, ak ste počas posledných dvoch rokov (24 mesiacov) od prvej registrácie pracovali minimálne 12 mesiacov ako zamestnanec. Je však potrebné dôveryhodne preukázať, že ste 12 mesiacov odvádzali príspevky do poistenia v nezamestnanosti.
 • Výška podpory v nezamestnanosti sa pohybuje v rozmedzí od 90 do 520 CHF/deň v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých ste prispievali, od vášho veku a iných údajov.

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Poistenie v nezamestnanosti / Arbeitslosenversicherung (ALV)

2,2 %

1,1 %

1,1 %

MIMOPRACOVNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE / Nichtberufsunfallversicherung (NBU)

 • Zamestnanci, ktorí pracujú u švajčiarskeho zamestnávateľa minimálne 8 hodín/týždenne, sú zo strany zamestnávateľa poistení pre prípad pracovného aj mimopracovného úrazu. Zamestnanci, ktorí pracujú menej ako 8 hodín/týždenne, nie sú poistení pre prípad mimopracovného úrazu (úrazy vzniknuté vo voľnom čase). Výnimkou je cesta do práce, ktorú zastrešuje zamestnávateľ povinným úrazovým poistením (Unfallversicherung – UV).
 • Príspevok na mimopracovné úrazové poistenie znášajú na mesačnej báze zamestnanci. Zamestnávateľ platí mimopracovné úrazové poistné (NBU) na začiatku roka spolu s povinným úrazovým poistením (UV). Percentuálna výška príspevku je prevzatá z poistnej zmluvy a pohybuje sa v rozmedzí 1 až 3 % z hrubej mzdy.
 • V prípade poistnej udalosti má poistenec nárok na liečenie, denný príspevok do výšky 80 % platu v prípade čiastočnej alebo úplnej pracovnej neschopnosti, invalidný dôchodok pri trvalých následkoch úrazu a pozostalostný dôchodok pre vdovy, vdovca a deti.

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Mimopracovné úrazové poistenie / Nichtberufsunfallversicherung (NBU)

1,0 - 3,0 %

-

1,0 - 3,0 % (percentuálna výška príspevku je prevzatá z poistnej zmluvy)

DOBRE VEDIEŤ:

Bez ohľadu na to, či ide o výpoveď, voľno alebo dobrovoľnú zmenu zamestnania, mimopracovné úrazové poistenie (NBU) ostáva v platnosti ešte 30 dní po odchode zo zamestnania.

DENNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE / Krankentagegeldversicherung (KTG, KVG)

 • KTG je nepovinné denné nemocenské poistenie, ktoré chráni zamestnávateľa pred finančnými následkami v prípade práceneschopnosti zamestnanca z dôvodu choroby. Býva štandardnom, že je súčasťou výplatných pások aj pri práci cez agentúru, tzv. Temporär-och.
 • Príspevok na poistné je zvyčajne rozdelený rovnakým dielom medzi zamestnávateľa a zamestnanca. Avšak príspevok zamestnanca nesmie presiahnuť 50 % z celkovej výšky. Percentuálna výška sa odvíja v závislosti od pracovnej a poistnej zmluvy, nie je stanovená fixne. Spravidla sa pohybuje medzi 0,5 až 3 %. Výšku príspevku ovplyvňujú predovšetkým: čakacia doba (t. j., odkedy sa začína vyplácať denné nemocenské poistenie), výška denného príspevku a doby vyplácania plnenia.

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Denné nemocenské poistenie / Krankentagegeldversicherung (KTG, KVG)

0,5 - 3,0 % (výšku príspevku ovplyvňujú predovšetkým: čakacia doba, výška denného príspevku a doby vyplácania plnenia)

50 % alebo viac z celkovej výšky

max. 50 % z celkovej výšky

DÔCHODKOVÉ POISTENIE / berufliche Vorsorge (PK, BVG)

 • BVG je dôchodkové poistenie, označované aj za druhý pilier dôchodkového systému vo Švajčiarsku. Spolu s prvým pilierom (AHV) by mali zabezpečiť 60% mieru náhrady poslednej mzdy na dôchodku.
 • Nárok na BVG vám vzniká v prípade, ak je váš ročný hrubý príjem v danom kalendárnom roku vyšší ako 21 330 CHF (1 777,50 CHF/mes.). Nárok vám nevznikne za určitých okolností, ako napríklad, ak pracovná zmluva trvá menej ako tri mesiace a pod.
 • Do dôchodkového fondu na druhý pilier prispieva zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. Percentuálna výška je uvedená na pracovnej zmluve a stanovená na základe interných predpisov dôchodkového fondu, ako aj v závislosti od veku poistenca. V niektorých prípadoch výška závisí aj od príslušného dôchodkového fondu. Pohybuje sa v rozmedzí od 7 až 18 % (čím má poistenec bližšie k dôchodku, tým vyššiu položku odvádza).

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Dôchodkové poistenie / berufliche Vorsorge (PK, BVG)

7 - 18 % (stanovená na základe interných predpisov dôchodkového fondu, ako aj v závislosti od veku poistenca)

50 % alebo viac z celkovej výšky

50 % z celkovej výšky

KOLEKTÍVNA PRACOVNÁ ZMLUVA / GAV Personalverleih (W.+V.)

 • Kolektívna pracovná zmluva je zmluva medzi zamestnávateľom alebo zamestnávateľskými zväzmi a odborovými zväzmi zamestnancov, usmerňujúca pracovné podmienky a ich vzťahy. Regulovaná je podľa obligačného práva (Obligationenrecht – OR) článkami 356 až 358.
 • Tento odvod platí zamestnanec spoločnosti „Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO“ – Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti. Je to inštitúcia, ktorá chráni práva zamestnancov, akými sú dodržiavanie pracovného času, výška mzdy k zodpovedajúcej kvalifikácii a iné (obdobné ako chránia odbory na Slovensku).
 • Celková výška odvodu činní 1,0 %, z toho zamestnávateľ prispieva 0,3 % a zamestnanec 0,7 % z hrubej mzdy.

Druh poistenia

Sadzba príspevku (celková)

Podiel zamestnávateľa

Podiel zamestnanca

Kolektívna pracovná zmluva / GAV Personalverleih (W.+V.)

1,0 %

0,3 %

0,7 %

OSTATNÉ POLOŽKY

 • Abzug Arbeitsbewilligung – položka za vydanie pobytového povolenia. Nemusí sa vyskytovať pri všetkých zamestnávateľoch (agentúrach). Túto položku môže zamestnanec uhradiť aj priamo na „Gemeinde“ (obecnom, resp. mestskom úrade).
 • Miete für Unterkunft – položka za platbu ubytovania. Podobne ako pri predošlej položke ani túto nemusí odvádzať zamestnávateľ. Čiastku za ubytovanie zvykne platiť zamestnanec priamo prenajímateľovi.
 • Mietkaution für Unterkunft – slúži ako záloha v prípade poškodenia, odcudzenia a podobne v rámci ubytovania. Po schválení prenajímateľom sa pri odhlásení z ubytovania vyplatí spätne.
 • Abzug bezogene Arbeitskleider – položka za platbu pracovného oblečenia v prípade, ak vám ho poskytol zamestnávateľ.
 • Abzug Werkzeug – položka za požičané náradie v prípade, ak vám ho poskytol zamestnávateľ. Ide o zálohu, ak by ste náradie nevrátili. Po jeho odovzdaní sa vám táto položka vyplatí spätne spolu s výplatou.


POJMY POUŽITÉ NA VÝPLATNEJ PÁSKE A SLOVNÁ ZÁSOBA, S KTOROU SA MÔŽETE STRETNÚŤ

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
daň vyberaná zrážkoudie Quellensteur
starobné a pozostalostné poistenie (sociálny fond)die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
dôchodkové poisteniedie berufliche Vorsorge (BVG)
poistenie v nezamestnanostidie Arbeitslosenversicherung (ALV)
mimo pracovné úrazové poisteniedie Nichtberufsunfallversicherung (NBU)
denná nemocenská dávkadas Krankentagegeld (KTG)
kolektívna zmluva práce (ďalšie vzdelávanie, náklady na vymáhanie)GAV Abzug / GAV Personalverleih (W.+V.) – Gesamtarbeitsvertrag (W = Weiterbildungs, V = Vollzugskosten)
penzijná poisťovňadie Pensionskasse (PK)
spolkový zákon o úrazovom poistenídas Bundesgesetz über Unfallversicherung (UVG)
návrh predčasného dôchodkudas Vorruhestandsmodell (VRM)
invalidné poisteniedie Invalidenversicherung (IV)
dátum dokumentudas Belegdatum
dátum výplatydas Auszahlungsdatum
doplatok, príplatokdie Nachzahlung
zrážka (zo sumy), odrátanieder Abzug
diétydie Spesen
základná mzdader Grundlohn
vyplatenie mzdydie Lohnauszahlung
bežný účet, bežné kontodas Kontokorrent
odmeňovaniedie Vergütungen
základný platder Basislohn
sociálne dane, zrážkydie Sozialabzüge
platba vopred á Konto (die Akontozahlung)
švajčiarska úrazová poisťovňa die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)