Podobne ako pri výplatnej páske z RakúskaNemecka aj vo výplatnej páske zo Švajčiarska nájdete pomerne veľa skratiek, ktoré nie sú na prvý pohľad každému zrozumiteľné, a teda nie každý si dokáže skontrolovať správnosť výplatnej pásky.

Zamestnávatelia majú s výplatnou páskou vo Švajčiarsku nasledovné povinnosti:

 • Podľa obligačného práva OR (Obligationenrecht) Art. 323 b Abs. 1 musí zamestnávateľ vystaviť výplatnú pásku zamestnancovi v písomnej podobe.
 • Výplatná páska musí jasne a zrozumiteľne obsahovať všetky podrobnosti o vyplatenej mzde vrátane odvodov a príplatkov.

Zo strany zamestnávateľov, berúc do úvahy pracovné/personálne agentúry, býva zvykom, že výplatné pásky posielajú e-mailom z dôvodu väčšej efektivity. V tomto článku sa budem venovať príjemnej časti príjmov.

HODINOVÁ MZDA / Stundenlohn

 • Okrem mesačných miezd je pomerne rozšírená aj hodinová mzda, a to predovšetkým pri práci cez pracovnú/personálnu agentúru. V takomto prípade vám mzdu zaplatia len pri reálne odpracovaných hodinách.
 • Zloženie hodinovej mzdy (pri Temporär zamestnancoch; agentúrnych zamestnancoch): hodinová mzda (Stundenlohn) v hrubom; príspevok na dovolenku (Ferienentschädigung) – min. 8,33% z hrubej mzdy; kompenzácia za prácu cez sviatok (Feiertagsentschädigung) – v závislosti vstupných údajov; 13. plat (13. Monatslohn) – 8,33% z hrubej mzdy.

V zásade platí, že zamestnanci pracovnej/personálnej agentúry s hodinovou mzdou majú rovnaké (až na pár menších odchýlok) rámcové podmienky (Rahmenbedingungen alebo tzv. Rahmenarbeitsvertrag), aké majú zamestnanci s mesačnou mzdou. Pred nástupom do zamestnania by ste mali takýmto dokumentom disponovať a mať ho naštudovaný.

PRÍSPEVOK NA DOVOLENKU / Ferienentschädigung

 • Švajčiarska legislatíva zaručuje, že každý zamestnanec (aj zahraničný pracujúci na švajčiarsku pracovnú zmluvu) má nárok najmenej na jeden mesiac platenej dovolenky ročne. Ak pracujete na hodinovú mzdu, mzdu vám nevyplatia v čase vašej neprítomnosti (ak ste na dovolenke), ale jej pomernú časť vám už priamo započítajú (1/12 alebo cca 8,33 % x 12 mes. = cca 100 %) do hodinovej mzdy.

DOBRE VEDIEŤ

 • Zákonodarca je v otázke príspevku na dovolenku veľmi reštriktívny, zaoberá sa tým aj obligačné právo (OR) Art. 329d Abs. 2.
Aký vysoký príspevok na dovolenku môžete mať?
 • Každý zamestnanec vo veku 21 rokov a viac má vo Švajčiarsku nárok na štyri týždne dovolenky (8,33 % pri 20 dňoch/4 týždne).
 • Pre zamestnancov, ktorí sú starší ako 50 rokov, je často v kolektívnych zmluvách alebo individuálnych dohodách stanovený nárok na dovolenku v období 5 – 6 týždňov (13,04 % pri 30 dňoch/6 týždňov).
 • Zamestnanci mladší ako 20 rokov môžu požadovať 5 týždňov dovolenky (OR Art. 329a) (10,64 % pri 25 dňoch/5 týždňov).

V praxi sa stretnete aj s iným percentuálnym vyjadrením. Je to z dôvodu, že výpočet nároku príspevku na dovolenku sa vzťahuje aj na oblasť, v ktorej pracujete, ale závisí aj od znenia platnej kolektívnej zmluvy.

Kedy sa vypláca príspevok na dovolenku?

Zo zákonných dôvodov nemôže agentúra (týka sa agentúrnych zamestnancov) vyplácať príspevok na dovolenku na mesačnej báze. Takto nevyplatený príspevok je uložený na oddelenom účte zamestnávateľa. Avšak povinnosťou zamestnávateľa je uvádzať konkrétnu sumu na výplatnej páske tak, aby vám to bolo zrozumiteľné a aby ste vedeli, aká aktuálna suma príspevku je určená na dovolenku.

Príspevok na dovolenku sa vypláca v prípadoch, ak:
 • zamestnanec agentúry ide skutočne na dovolenku;
 • zamestnancovi sa skončil pracovný pomer bez pokračovania v agentúre;
 • je koniec kalendárneho roka a zostali nevyplatené príspevky.

KOMPENZÁCIA ZA PRÁCU CEZ SVIATOK / Feiertagsentschädigung

 • Agentúrnym zamestnancom nevzniká žiadny právny nárok na mzdovú náhradu alebo kompenzáciu za prácu cez sviatok. Výnimkou je prvý august (Art. 110 Abs. 3 BV), ak pripadá na pracovný deň, čo je spolkový sviatok. Na pracovnej zmluve máte definované, aké percento kompenzácie za prácu cez sviatok vám patrí. V praxi je možné, že sa stretnete s pracovnou zmluvou, kde bude mať „Feiertagsentschädigung“ napr. 2,77 %, ale aj 3,59 %, prípadne iné percentuálne vyjadrenie. Je to v poriadku. Závisí to od istých vstupných parametrov.

Konkrétna výška kompenzácie za prácu cez sviatok sa vypočítava z hrubej hodinovej mzdy a percentuálneho vyjadrenia, napríklad 27,01 CHF/brutto (Stundenlohn)/100 x 2,77 % (Feiertagsentschädigung) = cca 0,75 CHF.

13. MESAČNÝ PLAT / 13. Monatslohn

 • Vo Švajčiarsku existuje tzv. zmluvná sloboda (Art. 19 OR), a preto nie je fixne stanovený obsah zmluvy (v niektorých bodoch). Trinásty plat nie je pri štandardnom zamestnancovi zákonom stanovený. Pri agentúrnych zamestnancoch je ale do mzdového ohodnotenia zakomponovaný a je zákonom stanovený. Ak je súčasťou mzdy, podlieha zdaneniu a sociálnym odvodom.
 • Percentuálna výška 13. platu predstavuje pri agentúrnych zamestnancoch 8,33 % z hrubej mzdy. Tá je prehľadne uvedená v pracovnej zmluve (Einsatzvertrag, Arbeitsvertrag) ako súčasť hrubej mzdy a vypláca sa spolu s hodinovou mzdou. 

Pri zamestnancoch pracujúcich priamo vo firme, teda nie agentúrnych, sa obvykle vypláca v mesiacoch november alebo december. Zvykne predstavovať výšku štandardného mesačného platu.

NADČASY / Überstunden

 • Ak dôjde k prekročeniu zmluve stanoveného normálneho pracovného času (týždenne 45 – 50 hodín v závislosti od odvetvia), dochádza k vzniku nadčasov. Za každú hodinu odpracovanú nad rámec vám prináleží príplatok od 25 – 50 % v závislosti od okolností.

Príplatky za prácu nadčas:

 • pri práci v rozmedzí od 46 – 50 hodín/týždenne (oblasť stavebníctvo, normálny pracovný čas 45 hod./týždenne) vám prináleží príplatok za hodiny nad rámec normálneho pracovného času. Pri nadčase, ktorý si odpracujete počas pracovného týždňa (pondelok – piatok), vám prináleží príplatok 25 %.
 • ak pracujete nad rámec normálneho pracovného času počas soboty, prináleží vám príplatok vo výške 50 %.

DIÉTY / Spesen

 • V otázke diét sa vo Švajčiarsku vedú rôzne diskusie, a preto aj nie je jednoznačné, či je na ne zákonný nárok, alebo nie. Na internete sa rovnako dopátrate k rôznym odpovediam, preto som sa informoval v inštitúciách na slovo vzatých a prinášam vám odpoveď.

Odpoveď zo strany Staatssekretariat für Wirtschaft SECO:

 • Nedostal som jasnú odpoveď, ale odkázali ma na časť FAQ (otázky a odpovede), kde nájdete všetky potrebné odpovede týkajúce sa pracovného práva. Ak by sa vám nepodarilo nájsť odpoveď na svoju otázku, odporúčajú kontaktovať nižšie uvedené úrady, ktoré sú spravidla bezplatné, resp. poskytnú informácie za malý poplatok. Osobne by som si zvolil kontaktovať úrad, ktorý sa nachádza v danom kantóne.

Odpoveď zo strany Gewerkschaft Unia:

 • Ak nie ste členom, neposkytnú vám žiadnu relevantnú odpoveď, čo je do istej miery pochopiteľné. Plusom je, že mi poskytli zoznam tzv. odborových zväzov, kde poskytujú krátke konzultácie zadarmo alebo od 10 CHF. Spomínané odborové organizácie sa nachádzajú v Basli a Aarau.

Odpoveď zo strany Syna – die Gewerkschaft:

 • Syna je odborová organizácia, ktorá sa zaoberá aj otázkami pracovného práva. Z ich strany som dostal najrelevantnejšiu odpoveď: „Závisí od toho, v akom odvetví pracujete. Ak napríklad pracujete ako stavebný robotník, môžete nahliadnuť do tzv. Landesmantelvertrag a zistiť, aký nárok máte na diéty. Ak pracujete v priemysle, ktorý má platnú kolektívnu pracovnú zmluvu, potom výšku diét nájdete uvedenú v nej. Ale ak nie, musíte si nárok na diéty vyhľadať v kolektívnej pracovnej zmluve pre tzv. Personalverleih.

Zámerne som neuvádzal konkrétne číselné vyjadrenie, lebo v rámci Švajčiarska a odborov nájdete rôznu interpretáciu. Odporúčam preto pri podpise pracovnej zmluvy vo Švajčiarsku informovať sa o kolektívnej zmluve, ktorá je platná v danom odbore.


POJMY POUŽITÉ NA VÝPLATNEJ PÁSKE A SLOVNÁ ZÁSOBA, S KTOROU SA MÔŽETE STRETNÚŤ

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
výplatná páska, zúčtovanie miezddie Lohnabrechnung
hodinová mzdader Stundenlohn
mesačný platder Monatslohn
kompenzácia za prácu cez sviatokdie Feiertagsentschädigung
13. plat13. Monatslohn / 13. Gehalt
vyplatenie dovolenkydie Auszahlung Ferien
príspevok na deti, detské prídavkydie Kinderzulage
príspevok na vzdelaniedie Ausbildungszulage
hrubý plat, hrubá mzdader Bruttolohn
čistý plat, čistá mzdader Nettolohn
nadčasové hodinydie Űberstunden
kompenzácia za obedMittagsentschädigung (aveGAV)
dovolenkový kredit/peniazedas KK Ferien / Ferienguthaben
vyplatenie, výplatadie Auszahlung
príplatokdie Zulage
mzdová náhradadie Lohnfortzahlung
dnes, v dnešnej dobeheutzutage
pevná súčasťfester Bestandteil
zmluvná slobodadie Vertragsfreiheit
voľne dohodnutýfrei vereinbart
zmluvné strany die Vertragsparteien
podstatná časťwesentlicher Bestandteil
po vzájomnej dohodeim gegenseitigen Einvernehmen
vzájomný súlad, zhodagegenseitiges Einvernehmen
bezvýhradne, bezpodmienečnebedingungslos
profesionálny poskytovateľ služieb (napr. agentúra)der Personaldienstleister
zadržaťzurückbehalten
zadržať, administrovať verwalten
odborová organizáciadie Gewerkschaft
zmluvne dohodnúťvertraglich vereinbart
práca na čiastočný úväzokdie Teilzeitarbeit
národné poisteniedie Volkversicherung
švajčiarskyeidgenössische
povinný platiť príspevkybeitragspflichtig
vyživovacia povinnosťdie Unterhaltspflicht
zákon o úrazovom poistenídas Unfallversicherungsgesetz
plnenie poistnéhodie Versicherungsleistung
liečeniedie Heilbehandlung
následky nehodydie Unfallfolgen
hlásenie škodydie Schadenmeldung
hlásenie o úrazedie Unfallmeldung
úrazy vzniknuté vo voľnom časedie Freizeitunfälle
mzdová náhradadie Lohnfortzahlung
odchýlkydie Abweichungen
škodová udalosťder Schadensfall
čakacie dobydie Wartezeiten
poistenecder Versicherungsnehmer
platca poistnéhoder Beitragszahler
zdaneniedie Besteuerung
zrazená (napr. daň z výplaty)in Abzug gebracht
odstupňovania, stupňovitostidie Abstufungen
náboženstvo, cirkevdie Religion
spolková radader Bundesrat