predchádzajúcom článku som zhrnul všetky dôležité informácie o prihlasovacej povinnosti a povolení k pobytu. Teraz vás oboznámim s kompletným prehľadom povolení, na základe ktorých je možné v Nemecku dlhodobo žiť, pracovať a študovať.

Zákon o prisťahovalectve rozdeľuje povolenie na pobyt do dvoch hlavných skupín: povolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis)povolenie na usadenie sa (Niederlassungserlaubnis). Povolenie na pobyt je časovo obmedzené. Povolenie na usadenie sa je časovo aj územne neobmedzené a oprávnené k výkonu zárobkovej činnosti.


Na dlhodobý pobyt v Nemecku vás oprávňujú nasledovné povolenia:

 1. Povolenie na pobyt/Aufenthaltserlaubnis
 2. Modrá karta (EU)/Blaue Karte – EU
 3. Povolenie na usadenie sa/Niederlassungserlaubnis
 4. Povolenie k trvalému pobytu (EU)/Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU
 5. Povolenie na pobyt pre študijné účely/Aufenthalt zum Zweck des Studiums
 6. Povolenie za účelom vzdelania a ďalšieho vzdelania/Aufenthalt zum Zweck der Aus- und Weiterbildung

1. Povolenie na pobyt/Aufenthaltserlaubnis

Povolenie na pobyt je časovo obmedzené a práva s ním spojené závisia v mnohých prípadoch od účelu pobytu (štúdium, zamestnanie, štatút utečenca a podobne). Povolenie na pobyt bude udelené osobám, ktoré:

 • sa v Nemecku chcú vzdelávať (návšteva školy);
 • chcú v Nemecku pracovať;
 • zostávajú v Nemecku z  medzinárodno-právnych, humanitných alebo politických dôvodov;
 • zostávajú v Nemecku z rodinných dôvodov;
 • sú cudzincami  a bývalými Nemcami, ktorí sa chcú vrátiť;
 • majú právo trvalého pobytu v inom členskom štáte EÚ;
 • sú nepracujúci, ale majú dostatočné finančné prostriedky na živobytie a pokrytie zdravotného poistenia.

Pri udelení povolenia sa zohľadňuje, či sa osoba riadne zúčastnila integračného kurzu. Povolenie na pobyt môže byť predĺžené, ale len na základe žiadosti, ktorá bola doručená načas. Preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu, najlepšie týždeň pred uplynutím doby platnosti povolenia na pobyt, v žiadnom prípade nie po skončení platnosti. Vtedy už ide o ilegálny pobyt v Nemecku. V niektorých prípadoch je povolenie na pobyt základom pre získanie neskoršieho povolenia na usadenie sa/Niederlassungserlaubnis. Dá sa získať po určitej dobe pobytu v Nemecku a pri splnení ďalších predpokladov. 

Cudzinci z tretích krajín (štáty okrem EÚ*, EHP** a Švajčiarska) môžu v Nemecku v zásade pracovať len vtedy, keď je to výslovne zaznamenané v povolení na pobyt. Pre občanov štátov EÚ a štátnych príslušníkov z EHP ako aj Švajčiarska platí všeobecne voľný pohyb pracovných síl. Podrobné informácie získate na kompetentnom cudzineckom úrade v mieste bydliska.  

 

2. Modrá karta (EU)/Blaue Karte – EU

Pri modrej karte ide o počiatočné udelenie, resp. poskytnutie časovo obmedzeného povolenia na pobyt (4 roky). Modrú kartu môžu získať príslušníci z tretích krajín s ukončenou VŠ alebo s porovnateľnou kvalifikáciou. Dodatočný predpoklad je potvrdenie o pracovnom pomere, kde minimálny ročný plat brutto prekročí hranicu v roku 2015 – 48 400 €. Pre odborné povolania z odboru prírodovedných vied, techniky, matematiky, IT a medicíny platí spodná hranica v roku 2015 – 37 752 €. Tieto hranice sa priebežne menia.

Vlastník modrej karty EU, ktorý vykonáva viac ako 33 mesiacov zodpovedajúce kvalifikované zamestnanie a v tomto období potvrdí povinné príspevky k zákonnému dôchodkovému poisteniu alebo zrovnateľnej povinnosti, získa časovo neobmedzené povolenie na usadenie sa. Pokiaľ budú dokázané aj jazykové znalosti na úrovni B1, bude povolenie na usadenie sa udelené do 21 mesiacov. Vysokokvalifikované pracovné sily, ktoré majú v Nemecku osobitný hospodársky a sociálny záujem, môžu už od začiatku dostať povolenie na usadenie sa/Niederlassungserlaubnis.

Od manžela alebo manželky sa po prisťahovaní nebude vyžadovať dokazovanie jazykových znalostí. Manžel alebo manželka vlastníka modrej karty EÚ dostane okamžite možnosť na zárobkovú činnosť.

 

3. Povolenie na usadenie sa/Niederlassungserlaubnis

Povolenie na usadenie sa je časovo aj územne neobmedzené a môžete s ním pracovať v rámci celého Nemecka. Aby ste získali povolenie na usadenie sa, musíte vlastniť spravidla 5 rokov povolenie na pobyt a splniť ďalšie predpoklady. Ak ide o vysokokvalifikovaných prisťahovalcov, povolenie na usadenie sa môže byť udelené bez časového horizontu.

Pre získanie povolenia na usadenie sa/Niederlassungserlaubnis musíte splniť nasledovné predpoklady:

 • 5 rokov byť vlastníkom povolenia na pobyt/Aufenthaltserlaubnis;
 • 5 rokov hradiť príspevky na sociálne zabezpečenie;
 • zaistené živobytie;
 • dostatočný životný priestor pre vás a vašu rodinu;
 • dostatočné jazykové znalosti;
 • základné znalosti nemeckého právneho a sociálneho systému.

Pre manželov postačuje, keď sú splnené podmienky príspevkov na sociálne zabezpečenie u jedného z dvojice. Pre deti platia rozsiahle výnimky. Majú nárok na udelenie povolenia na usadenie sa (Niederlassungserlaubnis), keď v okamihu dovŕšenia 16 rokov sú už 5 rokov vlastníkmi povolenia na pobyt (Aufenthaltserlaubnis). Zvláštne pravidlá pre udelenie povolenia na usadenie sa (Niederlassungserlaubnis) platia pre uznaných utečencov, ktorí môžu získať povolenie spravidla už do 3 rokov.

Pozor! Aj keď ste vlastníkom povolenia na pobyt alebo povolenia na usadenie sa, môže pobyt v zahraničí viesť k strate práva na pobyt v Nemecku. Povolené sú pobyty v zahraničí typu dovolenka, služobná cesta a pod. Keď cestujete do zahraničia a je viditeľné, že tam plánujete ostať na dobu dlhšiu ako prechodnú, zanikne vám povolenie na usadenie sa automaticky s odcestovaním. Ak sa budete zdržiavať v zahraničí dlhšie ako 6 mesiacov, zaniká povolenie a pobyt na usadenie sa automaticky. Preto by ste mali pred pobytom v zahraničí, ktorý bude trvať dlhšie, kontaktovať cudzinecký úrad.

4. Povolenie k trvalému pobytu (EÚ)/Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG

Pri povolení k trvalému pobytu v EÚ ide tiež o časovo neobmedzené povolenie na pobyt, oprávnené k zárobkovej činnosti. Predpoklady na poskytnutie sa vzťahujú na povolenie na usadenie sa. Na rozdiel od neho, povolenie k trvalému pobytu oprávňuje nielen k povoleniu k dlhodobému pobytu, ale tiež k pohyblivosti v rámci Európskej únie, zatiaľ čo v ostatných členských štátoch udeľuje právo a vytvára možnosť pobytu na základe časovo obmedzeného povolenia. Jedna osoba nemôže vlastniť obe povolenia k trvalému pobytu (Niederlassungserlaubnis a  Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG). 

 

5. Povolenie na pobyt pre študijné účely/Aufenthalt zum Zweck des Studiums

Povolenie na pobyt je udelené pre študijné účely alebo pri uchádzaní sa o miesto na vysokoškolské štúdium. Dĺžka pobytu v prípade uchádzača o štúdium môže trvať nanajvýš deväť mesiacov. Študent, ktorý bol prijatý na štúdium, môže získať povolenie na pobyt na dva roky. V normálnom prípade bude predĺžené až do konca štúdia. Počas štúdia môžu študenti pracovať 90 dní alebo 180 polovičných dní v roku. Ak ide o vysokoškolské štúdium, povolená je aj vedľajšia zárobková činnosť. Po úspešnom skončení štúdia môže byť povolenie na pobyt predĺžené až na 18 mesiacov na dobu hľadania pracovného miesta.

 

6. Povolenie za účelom vzdelania a ďalšieho vzdelania/Aufenthalt zum Zweck der Aus- und Weiterbildung

Povolenie na pobyt, môže byť udelené aj pri podnikovom alebo ďalšom vzdelávaní. To zvyčajne vyžaduje súhlas spolkovej agentúry práce, ak nie je ustanovené inak cez právne nariadenie alebo cez medzinárodnú dohodu. Po ukončení odborného vzdelania môže byť povolenie až do jedného roka predĺžené na dobu nájdenia práce v súlade s kvalifikáciou.

 


Vysvetlivky 

* EÚ – Európska únia – EU- Europäische Union

Členskými štátmi Európskej únie sú v súčasnosti Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česko, Maďarsko a Cyprus.

** EHP – Európsky hospodársky priestor – EWR – Europäischer Wirtschaftsraum 

Členmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú všetky členské štáty EÚ (27) spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Verím, že vám článok sprehľadnil rozdelenie povolení v Nemecku a poskytol všetky potrebné informácie. Čím viac informácií budete mať, tým ľahší bude začiatok vášho pracovného, študijného alebo iného pobytu v Nemecku.