Ešte predtým, ako sa vyberiete do Nemecka či už na dlhodobý alebo krátkodobý pobyt, oplatí sa vopred zistiť, aké sú vaše povinnosti. Vďaka tomu budete vedieť, čo všetko musíte urobiť, aby ste mohli v Nemecku žiť a pracovať bez problémov. Vyhnete sa tak zbytočným stresom a nepríjemnostiam. 

 


1. Vstup do krajiny

Pri vstupe do Nemecka sa už nemusíte preukazovať cestovným pasom, resp. občianskym preukazom. V roku 2007 Slovensko vstúpilo do Schengenského priestoru, čo viedlo k zrušeniu hraničných kontrol. V rámci pobytu však stále musíte mať platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz. Bez ohlásenia sa môžete v Nemecku zdržiavať do 3 mesiacov (90 dní v priebehu 180 dní) len vtedy, ak nevykonávate zárobkovú činnosť, napr. pri návšteve rodiny, v prípade dovolenky a podobne. Občania iných štátov ako tých, ktoré patria do EÚ*, EHP** a Švajčiarska, naďalej podliehajú vízovej povinnosti. 

 


2. Prihlasovacia povinnosť v Nemecku

Po príchode do Nemecka a nasťahovaní, sa musíte prihlásiť na príslušných úradoch a splniť si tak prihlasovaciu povinnosť. Prihlasovacia povinnosť platí nielen pre občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ale aj samotných Nemcov. Prihlásite sa na prihlasovacom úrade príslušného mesta, obce (Meldebehörde, Einwohnermeldeamt) alebo občianskom úrade (Bürgeramt) max. do 14 dní. V niektorých spolkových krajinách si treba prihlasovaciu povinnosť splniť už do 7 dní.

Za nesplnenie prihlasovacej povinnosti hrozia sankcie a ďalšie možné problémy napr. pri osvedčení motorového vozidla, nadobudnutí vodičského preukazu a podobne. Preto odporúčam, aby ste si splnili prihlasovaciu povinnosť v stanovenom termíne. Na prihlasovacom úrade, vo väčšine prípadov za prihlásenie neplatíte, správny poplatok (Verwaltungsgebühr) sa uhrádza len na niektorých miestachPre istotu si so sebou vezmite aj hotovosť. Prihlásiť k pobytu sa musíte aj v prípade sťahovania na inú adresu. V prípade, ak obývate viacero bytov alebo domov, trvalý pobyt máte tam, kde sa zdržiavate väčšinu času a musíte ho nahlásiť.

 

Na prihlásenie k pobytu potrebujete nasledovné dokumenty:

 • prihlasovací formulár (Anmeldeformular, Anmeldung bei der Meldebehörde, Anmeldebestätigung), prikladám preložený do slovenčiny;
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas;
 • potvrdenie od poskytovateľa ubytovania (Wohnungsgeberbestätigung, Vermieterbescheinigung), povinné od 01.11.2015 podľa § 19 Mitwirkung des Wohnungsgebers,
 • doklady detí (Kinderausweise), respektíve rodné listy (Geburtsurkunde) detí, ktoré sa sťahujú s vami;
 • prípadne nájomnú zmluvu (Mietvertrag), kúpnu zmluvu (Kaufvertrag) alebo sobášny list (Heiratsurkunde).

 

Potvrdenie od poskytovateľa ubytovania (Wohnungsgeberbestätigung, Vermieterbescheinigung):

Bývanie v Nemecku zahŕňa povinnosti pre obe strany, teda povinnosti aj pre prenajímateľa,  aj pre nájomcu. Prenajímateľ je povinný dať nájomníkovi  písomné alebo elektronické potvrdenie o ubytovaní. Nemá pevne stanovenú formu, musí však obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a adresu prenajímateľa/majiteľa bytu/vlastníka;
 • účel pobytu;
 • adresu bytu alebo domu;
 • mená všetkých osôb (prihlásenie/odhlásenie).

Pre menej jazykovo zdatnejších, prikladám aj dve preložené verzie (Wohnungsgeberbestätigung, Vermieterbescheinigung, Vollmacht)vrátane plnej moci do slovenského jazyka.

Prihlásenie nemusíte vo väčšine miest vykonať osobne na prihlasovacom úrade. Stačí, ak dáte poverenej osobe podpísanú písomnú plnú moc s požadovanými dokumentami. Veľa miest poskytuje prihlasovacie tlačivo (Anmeldeformular, Anmeldung bei der Meldebehörde) k stiahnutiu na svojich stránkach. Môžete si tlačivo v pokoji prejsť, vyplniť všetky prihlasovacie údaje a na určený termín doručiť prihlasovaciemu úradu. 

 


3. Povolenie k pobytu v Nemecku

Ak sa plánujete v Nemecku zdržať dlhšie ako 3 mesiace, musíte sa prihlásiť k pobytu na príslušnom úrade v závislosti od miesta ubytovania. Je to nutné vykonať v priebehu troch mesiacov. Pokiaľ dôjde k prekročeniu stanovej doby, musíte okamžite pobyt hlásiť na prihlasovacom úrade.

Ak nie ste občanom členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, potrebujete na pobyt v Nemecku principiálne povolenie na pobyt. Po prvotnom splnení prihlasovacej povinnosti sa dohodnete na termíne s cudzineckým úradom (v prípade ak plánujete byť v Nemecku dlhšie ako 3 mesiace), pričom je potrebné predložiť dokumenty na získanie povolenia k pobytu.

K žiadosti o povolenie k pobytu potrebujete nasledovné dokumenty:

 • kompletne vyplnenú žiadosť (Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis), (táto žiadosť je k dispozícii vo viacerých jazykových verziách, napr. aj v českom jazyku). Prikladám Vám k nahliadutiu českú jazykovú verziu;
 • platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas;
 • dve fotografie tváre (farebné v pasovom formáte);
 • rodný list a sobášny list (ak je potrebný, úradne preložené do nemeckého jazyka);
 • potvrdenie z vašej zdravotnej poisťovne;
 • potvrdenie o pobyte z prihlasovacieho úradu obyvateľstva (Anmeldebestätigung);
 • potvrdenie o zabezpečení živobytia (výpis z účtu, pracovná ponuka, atď.). Pri zamestnancoch je to potvrdenie od zamestnávateľa, pri študentoch príslušné potvrdenie o prostriedkoch v hotovosti (cca 700 €/mesiac), samostatne zárobkovo činné osoby nemusia dokazovať žiadne finančné prostriedky;
 • „zdravotné osvedčenie“ pre povolenie na pobyt, ktoré môže byť vystavené od každého nemeckého doktora alebo zdravotného úradu (Gesundheitsamt);
 • výpis z registra trestov, ktorý môže byť vydaný na vašom veľvyslanectve alebo konzuláte (úradne preložený do nemeckého jazyka).

 

Podľa účelu pobytu musíte k tomu doložiť ešte nasledovné doklady:

 • Zamestnanec: potvrdenie zamestnania alebo pracovnej ponuky (spravidla list od budúceho zamestnávateľa);
 • Študent: imatrikulačné potvrdenie;
 • Samostatne zárobkovo činná osoba: potvrdenie o vašom postavení, statuse (napríklad potvrdenie z komory SZČO alebo obchodného združenia),  číslo DPH alebo výpis z obchodného registra;
 • Cezhraniční pracovníci (Grenzarbeiter) – zamestnanci, ktorí pracujú v Nemecku, ale žijú v jednom z hraničiacich štátov EÚ a cestujú tam min. jedenkrát týždenne:  kópia pracovnej zmluvy a potvrdenie o prihlásení v mieste pobytu.

Odporúčam vám, aby ste si všetky uvedené dokumenty vzali so sebou. Ak vám bude niečo chýbať, pošlú vás domov a budete musieť prísť znovu. Žiadosť o povolenie na pobyt je spravidla spracovaná do dvoch týždňov. Po prihlásení na úrade vám bude poštou zaslaná informácia o zaevidovaní a spracovávaní.

Pozor na dátumy! Ešte predtým než odídete do Nemecka, skontrolujte, či vám platnosť občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu vydrží počas celého pobytu v Nemecku. Povolenie je totiž viazané na číslo dokladu, preto v prípade ak vám vyprší platnosť občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu a máte už vystavené povolenie k pobytu, je potrebné oň opätovne požiadať už s novým dokladom totožnosti. Povolenie k pobytu je viazané na cestovný pas, hlavne pri občanoch mimo krajín EHP, EÚ a Švajčiarska.

 


Kompetentné miesta, resp. úrady na registráciu

Miesto správneho orgánu závisí od miesta trvalého, prechodného pobytu občana. Môžu to byť:

 • prihlasovací úrad príslušného mesta, obce (Meldebehörde, Einwohnermeldeamt);
 • občiansky úrad (Bürgeramt).

 


Vysvetlivky 

* EÚ – Európska únia – EU – Europäische Union

Členskými štátmi Európskej únie sú v súčasnosti Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česko, Maďarsko a Cyprus.

** EHP – Európsky hospodársky priestor – EWR – Europäischer Wirtschaftsraum

Členmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú všetky členské štáty EÚ (27) spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Verím, že vám uvedené informácie pomohli zorientovať sa vo vašich povinnostiach po príchode do Nemecka. V ďalšom článku pre vás pripravujem kompletný prehľad povolení v Nemecku – povolenie na pobyt, modrá karta, povolenie na usadenie sa a iné. Na záver pripájam slovnú zásobu, s ktorou sa môžete pri vybavovaní stretnúť.

 

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
pracovné povoleniedie Arbeitsgenehmigung
prechodné ustanoveniedie Űbergangsbestimmung
vyslanie, odoslaniedie Entsendung
zaneprázdnenie, použitiedie Inanspruchnahme
hospodárska krízadie Wirtschaftskrise
prechodné obdobiedie Űbergangszeit
zabránenie, zamedzovaniedie Verhinderung
účinky, dôsledkydie Auswirkungen
právo pobytu, právo na pobytdas Aufenthaltsrecht
členský štátder Mitgliedstaat
povoleniedie Erlaubnis
zákon o prisťahovalectvedas Zuwanderungsgesetz
povolenie na pobytdie Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltsgenehmigung
územný, regionálny, priestorovýräumlich
trvalý pobytder Daueraufenthalt
sloboda sťahovaniadie Freizügigkeit
oprávňuje, oprávnenýberechtigt
medzinárodno-právnyvölkerrechtlichen
cudzinecder Ausländer
právo trvalého pobytudas Daueraufenthaltsrecht
zohľadnené, berie na zreteľberücksichtigt
podľa predpisu, riadneordnungsgemäß
dôrazne, výslovneausdrücklich
voľný pohyb pracovných síldie Arbeitnehmerfreizügigkeit
všeobecný, úplný, celkovýgenerell
podrobná informáciadie ausführliche Information
cudzinecký úraddie Ausländerbehörde
udelenie, poskytnutiedie Erteilung
pracovný pomerdas Arbeitsverhältnis
príspevkový limitdie Beitragsbemessungsgrenze
dôchodkové poisteniedie Rentenversicherung
majiteľ, vlastníkder Inhaber
povinný príspevokder Pflichtbeitrag
predpoklady, domienkydie Voraussetzungen
živobytieder Lebensunterhalt
rodinný príslušníkdie Familienangehörige
samostatný, samozákonnýeigenständig
predchádzajúci trestdie Vorstrafe
podľa okolností, eventuálneunter Umständen
prisťahovalecder Zuwanderer
ohlasovací úrad obyvateľstvadas Einwohnermeldeamt
občiansky úraddas Bürgeramt
ohlasovací úraddie Meldebehörde
prihlasovací lístok, formulárder Meldeschein
pracovné povolenie (zamestnanca)die Arbeitserlaubnis
majiteľ bytuder Wohnungsgeber
majiteľ, vlastníkdie Eigentümer
výpis z účtuder Kontoauszug
účel pobytuder Aufenthaltszweck
žiadosťdie Beantragung
prostriedky v hotovosti (peňažné)das Barmittel
zdravotné osvedčeniedas Gesundheitszeugnis
výpis z registra trestovdas Führungszeugnis
veľvyslanectvodie Botschaft
DPH (predtým daň z obratu, dnes daň z pridanej hodnoty)die Umsatzsteuer = Ust.
určenie výnimkydie Ausnahmebestimmung
pobyt v zahraničíder Auslandsaufenthalt
právo na pobyt, právo k pobytudas Aufenthaltsrecht
uchádzač o štúdiádas Studienbewerber
právne nariadeniedie Rechtsverordnung