V nadväznosti na predchádzajúci článok “Pracovná zmluva v Nemecku – povinnosti a odporúčania, 1. časť” vám prinášam pokračovanie, kde sa pozrieme na ďalšie dôležité 3. body, ktoré by nemali v žiadnej pracovnej zmluve chýbať. Pozrieme sa bližšie na mzdové podmienky, výpovednú dobu a v neposlednom rade na vplyv kolektívnej zmluvy.

 


5. Mzdové podmienky

Plat za odvedenú prácu dostanete najneskôr posledný bankový deň mesiaca nasledujúcom po vykonaní práce, avšak závisí to aj od toho, čo máte zakotvené v pracovnej zmluve. V praxi to znamená, že za prácu vykonávanú v marci vám bude vyplatená mzda najneskôr do konca apríla. Bankové dni sú všetky dni od pondelka do piatka (neberú sa do úvahy dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna), kedy banky vykonávajú svoju činnosť. Ak existuje kolektívna zmluva pre váš odbor, tak samotné platové podmienky sú zachytené práve v nej a riadia sa touto zmluvou. Ak však pre váš odbor práce nie je možné uplatniť žiadne kolektívne zmluvy, platí to, čo si dohodnete so zamestnávateľom.

Ak vám výplata pravidelne chodí neskoro na účet, odporúčam sa informovať vo vašej banke o účtovných operáciách. Nie je tajomstvom, že každá banka k zaúčtovaniu úhrady na účet potrebuje rozdielny čas. V roku 2012 však došlo k úprave a prevod medzi bankami (v rámci Nemecka) by nemal trvať dlhšie ako jeden bankový deň. V tomto prípade je rozhodujúci deň zadania požiadavky. Ak bola banka akurát zavretá, bude platba spracovaná ďalší bankový deň. Maximálne do 48 hodín by ste však svoju výplatu mali dostať na bankový účet.

Väčšina nemeckých zamestnávateľov striktne dodržiava dohodnutý termín vyplácania mzdy. Stane sa, že natrafíte na neseriózneho zamestnávateľa a ak časom nadobudnete pocit, že vám čím ďalej, tým viac odďaľuje vyplatenie mzdy, odporúčame bezodkladne kontaktovať účtovné oddelenie danej firmy. Ak sa ani tam nedopátrate pravdy, kontaktujte bezodkladne špecializovaného advokáta na pracovné právo (Fachanwalt für Arbeitsrecht).

Pri insolventnosti (neschopnosti platiť svoje záväzky) vášho zamestnávateľa vám budú peniaze vyplatené zo strany Spolkového úradu práce (Bundesanstalt für Arbeit), čo vnímam ako pozitívum.

 

Akú čiastku predstavuje minimálna mzda v Nemecku?

V Nemecku sa od 01. 01. 2015 uzákonila minimálna mzda, ktorá predstavuje sumu 8,5 eur/hod. (brutto). Dobrou správou je, že to platí nielen pre celé územie Nemecka a pre všetky pracovné oblasti, ale podľa nemeckého zákona o minimálnej mzde (Mindestlohngesetz, skratka MiLoG) sa vzťahuje na všetkých pracujúcich v Nemecku, bez ohľadu na to, či sú zamestnancami domácej firmy, alebo zahraničnej.

Kolektívne zmluvy, ktoré boli uzatvorené ešte pred samotným schválením minimálnej hodinovej mzdy, dosahujúce mzdu za hodinu nižšiu ako 8,5 eur/hod. (brutto) ostávajú aj naďalej v platnosti. Od 01. 01. 2017 sa však úroveň hodinovej mzdy musí všade rovnať, resp. byť väčšia ako spomenutých 8,5 eur/hod. (brutto).

Výnimkou pri minimálnej mzde sú tzv. dlhodobo nezamestnaní – ľudia, ktorí sú nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov. Ak si nájde dlhodobo nezamestnaný nové pracovné miesto, zamestnávateľ mu nemusí v rámci prvých 6 mesiacov vyplácať zákonnom stanovenú minimálnu mzdu. Vyplácanie minimálnej mzdy je pre neho povinné až od 7. mesiaca. Osobitnú výnimku tvoria mladiství a praktikanti.

Ak je výška vašej hodinovej mzdy nižšia ako 8,5 eur/hod. (brutto) a nie ste si vedomý dôvodu, prečo to tak je, potom vám odporúčam kontaktovať Mindestlohn-Hotline, kde vám ochotne zodpovedajú všetky vaše otázky.

Po dohode zamestnávateľov a odborových organizácií malo začiatkom roku 2017 dôjsť k navýšeniu minimálnej mzdy. Výška minimálnej mzdy by sa mala pohybovať na úrovni 8,84 eur/hod. (brutto).

Vianočná odmena alebo inak 13. plat

Nárok na tzv. 13. plat vám v Nemecku zo zákona nevzniká. Nárok na 13. plat vám vzniká buď na základe:

 • kolektívnej zmluvy,
 • podnikovej dohody,
 • pracovnej zmluvy,
 • opakovanom dobrovoľnom vyplácaní zo strany zamestnávateľa,
 • zákonných predpisov (pre úradníkov).

Musí byť jasne sformulované, kto má nárok na vianočnú odmenu. Mimo toho je na samotnom zamestnávateľovi, či sa rozhodne vyplácať zamestnancovi 13. plat. Vyplácaný býva najčastejšie v novembri. Má slúžiť na nákup darčekov a na kvalitnejšie strávenie sviatkov.

Pri vyplácaní 13. platu zo strany zamestnávateľa po dobu 3 a viacerých rokov ide o tzv. „podnikovú prax“ pre zamestnancov, čiže zamestnávateľ je vám už povinný naďalej platiť 13. plat, aj napriek tomu, ak by sa firme nedarilo. V tomto prípade vám právny nárok už vzniká.

Vo väčšine prípadov vám v Nemecku, v prípade pracovného pomeru na plný úväzok, vzniká nárok na 13. plat, ak pracujete u zamestnávateľa dlhšie ako 6 mesiacov. Pre zamestnancov, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, je 13. plat rovný alikvotnej časti odpracovaných hodín.

Výška vianočnej odmeny závisí od viacerých faktorov:

 • od odvetvia, kde pracujete,
 • zamestnávateľa,
 • trvania príslušnosti k danému podniku (ako dlho ste zamestnaný u zamestnávateľa),
 • prevádzkových zvykov danej firmy.

Zamestnávatelia môžu vyplácať rôznu výšku svojim zamestnancom, ak je to opodstatnené. Samotná vyššia kvalifikácia, podľa názoru Spolkového pracovného úradu, nepostačuje. Najvyššie vianočné odmeny majú napríklad v bankovníctve (cca 95 až 100 % z mesačného platu) a naopak, najnižšie napríklad v kovospracujúcom priemysle (cca 55 % z mesačného platu).

 Peniaze na dovolenku alebo inak 14. plat

Peniaze na dovolenku predstavujú dobrovoľnú, dodatočnú finančnú pomoc zo strany zamestnanca zamestnávateľovi. Peniaze na dovolenku sú nazývané aj 14. platom.

Neexistuje žiadny bezprostredný zákonný nárok na peniaze na dovolenku. Nárok na „dovolenkové peniaze“ môže vychádzať  z:

 • kolektívnych zmlúv (tarifné zmluvy),
 • podnikových dohôd,
 • pracovnej zmluvy.

Nezamieňajte si slová „Urlaubsgeld“ a „Urlaubsentgelt“. Pri Urlaubsentgelt ide o normálnu mzdovú náhradu, ktorú zamestnanec dostane počas dovolenky. Plat vám nebude znížený, ak bude zamestnanec z dôvodu dovolenky pracovať menej dní. Urlaubsgeld je naproti tomu niečo navyše zo strany zamestnávateľa, predstavuje 14. plat.

Vyplácanie 14. platu nie je fixne stanovené na obdobie, kedy máte práve dovolenku. Môže byť vyplácaný ako pevná čiastka, poukázaná naraz, najčastejšie v máji alebo júni, alebo rozdelená percentuálne do mesačných platov. Vyplácanie je individuálne na základe obojstrannej dohody.

Výška nie je pevne stanovená a závisí od odvetvia, kde pracujete, zamestnávateľa a od dĺžky pracovného pomeru u zamestnávateľa. Čiastka sa pohybuje v rozsahu od 150 eur až do 2000 eur.

Obidva platy, t. j. 13. a 14. plat podliehajú plnému zdaneniu a príspevkom na sociálne zabezpečenie. Ide o regulárny príjem. Na druhej strane, predsa len má pozitívny dopad na výšku dôchodku.

 


6. Výpovedná doba

Na začiatku pracovného pomeru je spravidla skúšobná doba. Počas tejto doby, ktorá môže trvať maximálne 6 mesiacov, je výpovedná lehota podľa zákona „Bürgerliches Gesetzbuch (v sktratke BGB, v preklade Občiansky zákonník)“ v trvaní 14 dní. Výpoveď môže byť podaná buď zo strany zamestnávateľa, alebo zamestnanca.

Podľa Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota definovaná takto: zamestnanec alebo robotník pri ukončení svojho pracovného pomeru musí upovedomiť svojho zamestnávateľa o podaní výpovede 4 týždne dopredu, a to buď k 15. dňu v mesiaci, alebo ku koncu kalendárneho mesiaca.

Výpovedná doba narastá s počtom odpracovaných rokov. Tak napríklad pri dvoch odpracovaných rokoch predstavuje dobu jedného mesiaca. Pri dvadsiatich rokoch je to už ale sedem mesiacov. Ak máte uzavretú písomnú pracovnú zmluvu na dobu určitú, končí automaticky k dohodnutému dátumu, t. j. vypršaním pracovnej zmluvy.

V každom prípade je potrebné, aby zmluvná strana dostala výpoveď o ukončení pracovného pomeru v písomnej forme. Bližšie informácie o výpovedi, vrátane vzorov, vám prinesiem v samostatnom článku, keďže táto téma je veľmi rozsiahla.

 


7. Kolektívna zmluva

V kolektívnych zmluvách sú upravené práva a povinnosti zmluvných partnerov teda zástupcami na strane zamestnancov a zamestnávateľov. Kolektívne zmluvy obsahujú napríklad ustanovenia týkajúce sa nasledujúcich bodov:

 • odmena za prácu,
 • pracovný čas,
 • nárok na dovolenku,
 • pracovné podmienky,
 • ukončenie a výpoveď z pracovného pomeru,
 • doba platnosti pracovnej zmluvy.

Vo všeobecnosti platí, čím vyšší je podiel odborárov (zástupcov na strane zamestnancov) v danej oblasti, tým lepšie sú kolektívne zmluvy. Pracovný zákon predpisuje, že aktuálna kolektívna zmluva musí byť v podniku uložená k nahliadnutiu.

 


Gratulujem, úspešne ste sa dočítali až na koniec. Na záver len toľko – majte vždy všetko písomne dohodnuté, ak to možnosti dovoľujú. Nezabudnite si pozrieť dôkladne pracovnú, ako aj kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje vyššie spomenuté body. Držím palce a želám úspešný štart v práci.

Pre tých učenlivejších pripájam aj slovnú zásobu, s ktorou sa môžete stretnúť.

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
rozsiahleumfangreiche
porušovanie zákazu, porušovanie nariadeniadie Zuwiderhandlung
prejednávanie zmluvydie Vertragsverhandlung
prechod z podniku (prechod zamestnancov)der Betriebsübergang
služobný vzťah, pracovný vzťahdas Dienstverhältnis
uzavretie zmluvyder Vertragsschluss
pracovný pomer na dobu určitúdas befristetes Arbeitsverhältnis
zamestnanecký pomerdas Beschäftigungsverhältnis
ochrana pred výpoveďouder Kündigungsschutz
tvorcovia zákonov, zákonodarcidie Gesetzgeber
zloženiedie Zusammensetzung
odmena za prácudas Arbeitsentgelt
prirážkydie Zuschläge
príplatokdie Zulage
zvláštna platba, mimoriadna platbadie Sonderzahlung
dovolenka na zotavenieder Erholungsurlaub
dovolenka na zotavenieder Erholungsurlaub
tarifná zmluva, kolektívna zmluvader Tarifvertrag
celozávodná dovolenka, podniková dohodader Betriebsvereinbarung
služobná dohodadie Dienstvereinbarung
pochybný prípad, sporný prípadder Zweifelsfall
pojem, výrazder Begriff
zmluvná slobodadie Vertragsfreiheit
živnostenský zákondie Gewerbeordnung (GewO)
podnikový poradca, podniková radader Betriebsrat
odporovať, protirečiťwidersprechen
časovo obmedzenébefristete
v zhodeeinvernehmlich
vymedzenie, časové ohraničeniedie Befristung
uzavretie zmluvydie Vertragsschließung
zvláštne úpravydie Sonderregelungen
podanie rukyder Handschlag
zmluvné podmienkydie Vertragsbedingungen
neúčinnosťdie Unwirksamkeit
dokumenty, protokol, záznamdie Niederschrift
nárok na odškodneniedie Schadeneersatzansprüche
skúšobná doba, lehotadie Probezeit
odskúšanie, vyskúšanie (napr. v rámci skúšobnej doby)die Erprobung
učebný pomerdie Ausbildungsverhältnis
ťažko postihnutý, invalidder Schwerbehinderte
príslušnosť k podnikudie Betriebszugehörigkeit
zákon na ochranu pri výpovedidas Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
učeňder Auszubildende
časové rozpätie, časový úsekdie Zeitspanne
dočasne, prechodnezeitweilig
v branži obvyklébranchenüblich
príspevkový limitdie Beitragsbemessungsgrenze
práca na čiastočný úväzokdie Teilzeitarbeit
premlčanýverjährt
Spolkový pracovný úraddas Bundesarbeitsgericht (BAG)
prestávka, oddychdie Ruhepause
Spolkový zákon o dovolenkáchdas Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
náhrada mzdy za dovolenkudas Urlaubsentgelt
doba zamestnania, trvanie zamestnaniadie Beschäftigungsdauer
bankový deňder Banktag
porušenie zmluvyder Vertragsbruch
úhrada na účetder Zahlungseingang
účtovná operáciadie Buchungsvorgänge
Spolkový úrad prácedie Bundesanstalt für Arbeit
dlhodobo nezamestnanýder Langzeitarbeitsloser
trinásty platdas Weinachtsgeld
právny nárokder Rechtsanspruch
doslovné znenieder Wortlaut
peniaze na dovolenku (14.plat)das Urlaubsgeld
mzdová náhradadie Lohnfortzahlung
občiansky zákonníkdas Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)