Ak sa chystáte ostať vo Švajčiarsku viac ako 90 dní, potrebujete povolenie na pobyt. Stretnúť sa môžete aj s pojmami pobytové povolenie alebo pracovné povolenie, obe však označujú ten istý termín, a to povolenie na pobyt. Pre rôzne štátne príslušnosti však platia rozličné pravidlá pri udeľovaní povolenia na pobyt. Pozrime sa, ktoré sa týkajú vás?

 


Povolenie k pobytu pre štátnych príslušníkov z krajín EÚ/EFTA

Štátni príslušníci z krajín EÚ*, Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA**), Šengenského priestoru, Izraelu, USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a Singapuru nepotrebujú pre príchod do krajiny na dobu max. 90 dní žiadne víza, musia si však splniť ohlasovaciu povinnosť. Do 90 dní je potrebný len doklad, a to cestovný pas alebo občiansky preukaz.

V zásade platí, že povolenie k pobytu musí byť vyžiadané ešte pred príchodom do Švajčiarska, a to v domovskom štáte. Výnimkou sú príslušníci krajín EÚ/EFTA. Na základe sociálnej dohody medzi Švajčiarskom a EÚ môžu požiadať o povolenie k pobytu aj po príchode do Švajčiarska. Pre bližšie informácie je potrebné vždy kontaktovať štátny sekretariát pre Migráciu. Cudzinec, ktorý opustí Švajčiarsko po pobyte dlhšom ako 90 dní, sa musí na miestnom úrade odhlásiť a povolenie k pobytu odovzdať.

 


Povolenie k pobytu pre štátnych príslušníkov mimo krajín EÚ/EFTA

Švajčiarsko má s cca 40 štátmi (vrátane USA, Austrálie, Nového Zélandu, Izraela a Singapuru) tzv. dohodu o oslobodení od víz (Short Stay Visa Waiver). Pravidlá vzájomného oslobodenia od vízových povinností sa vzťahujú na pobyt bez zárobkovej činnosti na max. 3 mesiace v priebehu 6 mesiacov (90 dní v priebehu 180 dní).

Štátni príslušníci z ostatných krajín (mimo krajín EÚ, EFTA a vyššie uvedených) potrebujú víza, aby mohli pricestovať do Švajčiarska. Ak však existujú pochybnosti o platobnej schopnosti žiadateľa o pobyt, švajčiarske úrady môžu požadovať, aby tretia osoba podpísala za žiadateľa garanciu vo výške 30 000 CHF na pokrytie všetkých vzniknutých nákladov. Ak žiadateľ potrebuje “sponzora”, všetky potrebné formuláre a inštrukcie dostane od príslušného švajčiarskeho zastúpenia v zahraničí. Dokument s detailnými informáciami o vízových údajoch pre všetky štáty nájdete aj na spolkovom úrade pre migráciu.

 


Povolenia na pobyt rozdeľujeme na:

 • Krátkodobé povolenie na prechodný pobyt (Kurzaufenthaltsbewilligung) – menej ako jeden rok;
 • Časovo obmedzené povolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung);
 • Časovo neobmedzené povolenie na pobyt (Niederlassungsbewilligung).

Aké druhy povolení k pobytu existujú? 

1. Ohlasovacia povinnosť –Meldeverfahren, Meldebestätigung sa vás týka, ak sa chcete vo Švajčiarsku zdržať menej, resp. viac ako 90 dní a ste zárobkovo činný. Venujem sa jej v samostatnom článku, Ohlasovacia povinnosť vo Švajčiarsku.

2. Povolenie k pobytu typ L EU/EFTA – Kurzaufenthaltsbewilligung je krátke/sezónne povolenie, ktoré platí zvyčajne rok, no v niektorých kantónoch ho vydávajú s platnosťou len do konca roka. Príslušníci krajín EÚ-25/EFTA majú nárok na udelenie tohto povolenia, pokiaľ ich pracovný vzťah vo Švajčiarsku je medzi 3 mesiacmi až 1 rokom. Na pracovný pomer pod 3 mesiace (90 dní) v kalendárnom roku nepotrebujú príslušníci EÚ-25/EFTA žiadne povolenie, upravuje sa to formou tzv. ohlasovacej povinnosti/Meldeverfahren. Pre občanov štátov EÚ-2 (Bulharska a Rumunska) je každý nástup do zamestnania podmienený povinnosťou získania povolenia a podmienkou sú ešte predbežne prechodné ustanovenia k uplatneniu. Doba platnosti povolenia zodpovedá pracovnej zmluve. Povolenie môže byť po skončení celkového pobytu do jedného roka opätovne predĺžené bez toho, aby musel cudzinec prerušiť pobyt vo Švajčiarsku. Aj keď budú udelené povolenia L EÚ/EFTA bez zárobkovej činnosti pre osoby hľadajúce zamestnanie z krajín EÚ/EFTA, nevytvárajú žiadne nároky na sociálne zabezpečenie.

3. Povolenie k pobytu typ B EU/EFTA – Aufenthaltsbewilligung je  niekoľkoročné. Občania štátov EÚ ho majú vydávané s platnosťou na 5 rokov. Vlastník pracovného povolenia typu B musí po istom čase zmeniť vodičský preukaz na švajčiarsky, slovenské značky na aute vymeniť za švajčiarske a platiť poistku na auto vo Švajčiarsku. O ,,B-čko“ môže požiadať zamestnávateľ alebo je možné získať ho výdajom. Pobytové povolenie bude vydané, keď má občan krajín EÚ/EFTA potvrdenie – doklad dokazujúci trvanie pracovného pomeru na dobu neobmedzenú, resp. na dobu min. 365 dní. Pobytové povolenie je možné predĺžiť o ďalších 5 rokov, ak cudzinec splní nasledovné podmienky:

 • Pri prvom predĺžení môže byť doba ohraničená na jeden rok, ak je dotknutá osoba už cez 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nedobrovoľne nezamestnaná.
 • Osoby bez zárobkovej činnosti zo štátov EÚ/EFTA majú nárok na povolenie typu B bez zárobkovej činnosti, keď dokážu preukázať dostatok finančných prostriedkov ako aj dostatočné zdravotné zabezpečenie a úrazové poistenie.
 • Pri občanoch EÚ–2 štátov (Bulharska a Rumunska) prichádzajú do úvahy ešte predbežne prechodné ustanovenia k uplatneniu a získaniu povolenia.

4. Povolenie k pobytu typ C EU/EFTA – Niederlassungsbewilligung je časovo neobmedzené. Jeho držiteľ si môže požiadať o pas. ,,C-čko“ je udelené po minimálne 5-ročnom, neprerušenom pobyte vo Švajčiarsku pre občanov EÚ/EFTA a min. 10-ročnom, neprerušenom pobyte pre príslušníkov štátov tretieho sveta. Držiteľ “C-čka” môže požiadať o pas. Vzhľadom ku skutočnosti, že úrady (obecné, mestské) majú „voľné ruky“ pri rozhodovaní pre  prijatie občana (získanie švajčiarskeho pasu), t.j. stanovenie rôznych kritérií (dĺžka pobytu, ako často bol menený pobyt,  podlžnosti, znalosť jazyka a pod.) nie sú tieto kritéria rovnaké v rámci každého jedného úradu. Je to celkom paradox, niekomu postačuje, aby dotyčný býval 5 rokov na jednom mieste a bol nahlásený na rovnakom úrade, zároveň splnil podmienku dorozumenia sa jazykom, akým sa hovorí v mieste bydliska a na druhej strane, vo vedľajšej obci, meste postačuje už len dvoj-ročný pobyt. Zoberme si napríklad mesto Bern, kritériá pre udelenie švajčiarskeho cestovného pasu sú nasledovné: 12 ročný pobyt vo Švajčiarsku, dva roky mať bydlisko v meste Bern, čistý register trestov, žiadne dlhy voči úradom, žiadne záznamy ohľadom vymáhania pohľadávok v posledných 5-tich rokoch a spôsobilosť dohovoriť sa. Z hore uvedeného vyplýva, že ak niečo platí pre jeden úrad, pre iný to už platiť nemusí. Odporúčam preto, informovať sa priamo na konkrétnom úrade o podmienkach pridelenia švajčiarskeho cestovného pasu. Pri EÚ/EFTA príslušníkoch sa riadi poskytnutie povolenia na pobyt ustanoveniami o cudzineckom zákone (AuG = Ausländergesetz) a dohovormi, pretože dohoda o voľnom pohybe s EÚ neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa povolení na vysporiadanie. Občania EÚ–17*** štátov (s výnimkou Cypru a Malty) a EFTA dostanú na základe zmlúv alebo z úvahy práva druhej strany podľa primeraného a nepretržitého pobytu po piatich rokoch povolenie na pobyt. Pre Cyprus, Maltu, EÚ-8**** štátov, Rumunska a Bulharska neexistujú žiadne takéto dohody. 

5. Povolenie k pobytu typ CiAufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit platí pre cudzincov so živnostenskou činnosťou.Toto povolenie je pre rodinných príslušníkov, úradníkov medzivládnych organizácii  a pre členov stanovených zahraničných agentúr. Ide pritom o manželov a deti do 25 rokov. Platnosť je obmedzená na dobu trvania pracovného a pobytového povolenia hlavného držiteľa.

6. Povolenie k pobytu typ GGrenzgängerbewilligung je pre cudzincov v pohraničí. Podmienkou na jeho získanie je trvalý pobyt v pohraničí + týždenne sa musia aspoň raz vrátiť domov. Pohraničné krajiny Švajčiarska sú: Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko. Ak chcú povolenie Grenzgängerbewilligung typu G získať občania EÚ-25/EFTA, nemusia bývať v pohraničí, no podmienku je návrat domov – do krajiny trvalého pobytu – minimálne raz týždenne. Nemusí to byť krajina, ktorej štátnymi príslušníkmi sú, ale musia mať v tej krajine povolenie k pobytu. Slovák nemôže bývať v nemeckom hoteli v pohraničí a vracať sa týždenne do Nemecka, pokiaľ nemá povolenie k pobytu v Nemecku – musí sa vracať na Slovensko. Je potrebné mať trvalý pobyt v Nemecku. Pre občanov EÚ-25/EFTA neplatí žiadne pohraničné pásmo. Môžu bývať všade v EÚ-25/EFTA a pracovať všade vo Švajčiarsku, podmienkou je len týždenný návrat na zahraničné miesto bydliska. Pre občanov EÚ-2 (Bulharska a Rumunska) platí pohraničná zóna naďalej. Povolenie dochádzajúcich cez hranice/Grenzgängerbewilligung EÚ/EFTA je platné 5 rokov, pokiaľ majú jeho držitelia pracovnú zmluvu, ktorá je dlhšia ako 3 mesiace, s neobmedzenou platnosťou alebo platná viac ako jeden rok. Ak bude pracovná zmluva uzatvorená na dobu platnosti menej ako 1 rok, orientuje sa doba platnosti povolenia podľa pracovnej zmluvy. Pri obsadení na dobu kratšiu ako 3 mesiace platí tzv. ohlasovacia povinnosť (Meldeverfahren).

 

Povolenia k pobytu pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ-27/EFTA

7. Povolenie k pobytu typ FVorläufig aufgenommene Ausländer je povolenie k pobytu pre utečencov. Predbežné prijatie bude k dispozícii 12 mesiacov a zo strany pobytového kantónu môže byť predĺžené o ďalších 12 mesiacov. Kantonálne úrady môžu predbežne prijatým osobám bez ohľadu na zamestnanosť a hospodársku situáciu udeliť povolenie k zárobkovej činnosti.

8. Povolenie k pobytu typ Nfür Asylsuchende je povolenie k pobytu pre azylantov. Žiadatelia o azyl sú osoby, ktoré vo Švajčiarsku požiadali o azyl a sú v procese o udelenie azylu. Počas procesu o udelenie azylu majú v podstate nárok byť vo Švajčiarsku. Za určitých okolností im môže byť dovolená závislá zárobková činnosť.

9. Povolenie k pobytu pre – Stagiaires je povolenie k pobytu pre študentov vo veku od 18 do 30 rokov, vydávané s platnosťou na 18 mesiacov (vhodné pre krátkodobé študijné pobyty). Študenti študujúci kompletne vo Švajčiarsku majú nárok na pracovné povolenie typu B. Pokiaľ štúdium trvá len jeden semester, nie je potrebné žiadne povolenie k pobytu.

10. Povolenie k pobytu typ Sfür Schutzbedürftige je pre ľudí odkázaných na ochranu. Toto povolenie oprávňuje k dočasnému pobytu vo Švajčiarsku, avšak nie k prekročeniu hraníc. Každý nástup do zamestnania a zmena pracoviska vyžaduje predchádzajúce povolenie. Pri žiadosti o zamestnanie je potrebné sa zamestnávateľovi legitimovať. Tento preukaz je potrebné dva týždne pred uplynutím doby platnosti predložiť príslušným kantonálnym úradom. Zmenu adresy je potrebné nahlásiť príslušnému úradu v priebehu ôsmich dní. Pozor! Tento preukaz, neslúži ako doklad na identifikáciu vlastníka.

 


Pozrime sa teraz na to, aké dokumenty potrebujeme pri žiadosti o pobytové povolenie

 • Cestovný pas, prípadne občiansky preukaz;
 • Fotografiu tváre pasového formátu 2x (farebné, odporúčame uviesť svoje meno na zadnú časť fotky);
 • Kópiu vášho rodného listu, sobášneho listu a rodné listy detí;
 • Formulár: „Gesuch Ausländerbewilligung A1 (získate ho od svojho zamestnávateľa, prípadne priamo na Gemeinde). Nezabudol som samozrejme ani na jazykovo menej zdatnejších. K nahliadnutiu ponúkam spomenutý formulár, preložený do slovenského jazyka. 
 • Švajčiarsku pracovnú zmluvu (s vaším podpisom a podpisom zamestnávateľa);
 • Nájomnú zmluvu alebo potvrdenie z prechodného ubytovania (vyplnené zo strany prenajímateľa, hotela a pod.).

 


Bez peňaženky, by sme sa tiež nezaoblišli. Čo nás to teda bude stáť ?

 • 20 – 30 CHF – poplatok za nahlásenie prechodného pobytu, resp. podanie žiadosti o pobytové povolenie (účtuje si Gemeinde – poplatky sa môžu rôzniť);
 • 67 – 96 CHF  – poplatok za vydanie pobytového povolenia (účtuje si migračný úrad, zaplatíte buď pri podávaní žiadosti alebo až pri prebratí pobytového povolenia – rozhoduje Gemeinde).

 


Oplatí sa vedieť

 • Po podaní žiadosti o pobytové povolenie máte dovolené pracovať, aj keď povolenie ešte nebolo vydané. Na vydanie povolenia sa čaká cca 3 – 4 týždne. Doba čakania závisí od migračného úradu a môže byť až 8 týždňov.
 • Pri podávaní žiadosti o pobytové povolenie zvážte, či ste ochotný platiť vo Švajčiarsku cirkevnú daň. Pokiaľ nahlásite vierovyznanie, automaticky mesačne platíte cirkevnú daň. Pokiaľ sa tomu chcete vyhnúť, nahláste sa bez vierovyznania – keine Konfession.
 • Ohlasovacia povinnosť má platnosť 90 dní v priebehu kalendárneho roka.  Odporúčam vám preto cca 18 dní pred uplynutím tejto doby navštíviť Gemeinde (obecný, mestský úrad) v mieste prechodného pobytu a podať žiadosť o povolenie typu L. V niektorých kantónoch sa môžete stretnúť s tým, že je potrebné o povolenie požiadať priamo na migračnom úrade daného kantónu. Túto informáciu vám poskytnú už priamo na Gemeinde. Nemusíte mať obavy, zamestnanci migračného úradu sú veľmi ústretoví a zhovievaví.
 • Keď sa stanete vlastníkom pobytového povolenia typu L, musíte mať švajčiarske zdravotné poistenie.

 


Aké údaje, resp. informácie obsahuje vlastne také povolenie na pobyt ?

Na úvodnej strane

 • Kto vydal povolenie: Schweizerische Eidgenossenschaft (Švajčiarska konfederácia) A
 • Názov a typ povolenia: Ausländerausweis (cudzinecký preukaz), napr. L B

Na prvej strane

 • Číslo centrálneho migračno-informačného systému: ZEMIS-Nr. C
 • Meno a priezvisko (Vorname und Name) D
 • Vašu fotku pasového formátu (farebnú) E
 • Váš podpis (Unterschrift des Inhabers) F

Na druhej strane

 • Referenčné číslo a označenie kantónu (Kant.-Ref.-Nr.) G
 • Druh povolenia a platnosť, napr. Kurzaufenthaltsbewilligung gültig für die ganze Schweiz bis deň/mesiac/rok, L H
 • Meno a priezvisko (Vorname und Name) I
 • Dátum narodenia (Geburtsdatum) J
 • Štátna príslušnosť (Staatsangehörigkeit) K
 • Bydlisko vo Švajčiarsku (Wohnort) L
 • Účel pobytu (Aufenthaltszweck) M
 • Dátum príchodu (Einreisedatum) N

Na zadnej strane

 • Poznámky o povolení, napr. zmena adresy, predĺženie, odhlásenie z úradu (Gemeinde) a pod. O
 • Cez koho bolo povolenie vybavené (Ausgestellt durch) P
 • Deň vydania R

V rámci povolenia sú spomenuté údaje uvádzané v štyroch úradných jazykoch: nemecky, francúzsky, taliansky a rétorománsky.

 


Pár rád pri zmene adresy alebo odchodu zo Švajčiarska

 • Keď vlastníte pobytové povolenie typu L a meníte ubytovanie, ste povinný do 14 dní nahlásiť pôvodnej Gemeinde novú adresu a zároveň sa nahlásiť na novej Gemeinde. Je protizákonné byť nahlásený na dvoch Gemeinde súčasne. Zároveň si vypýtajte potvrdenie o nahlásení zmeny adresy, ktoré je potrebné predložiť novej Gemeinde pri nahlásení pobytu. V prípade, že sa do 14-tich dní nenahlásite na novej Gemeinde, hrozí vám finančná pokuta vo výške 100 CHF v závislosti od kantónu.
 • Zároveň je dôležité odhlásiť sa správnym spôsobom, a to: nahlásite len zmenu ubytovania – Adresseänderung, nevyhlasujte sa úplne – žiadne Abmeldung, lebo by vám zrušili pobytové povolenie. Pokiaľ odchádzate a nemáte novú švajčiarsku adresu, môžete sa odhlásiť z Gemeinde aj spätne telefonicky alebo emailom. Sú Gemeinde, ktoré vyžadujú osobné odhlásenie. Je veľmi vhodné, ak pred odchodom zájdete osobne na Gemeinde a poviete, že odchádzate.
 • Abmeldungteda definitívne sa odhlásenie z Gemeinde. Realizujte sa až pri odchode zo Švajčiarska. V tom prípade nahlásite adresu vášho trvalého pobytu v cudzine a pobytové povolenie vám bude stornované. Pýtajte si tiež Abmeldebestätigung. Budete ho potrebovať na zrušenie zdravotného poistenia, ktoré si musíte pri odchode z krajiny zrušiť, inak je stále aktívne. Za Abmeldebestätigung si zvyčajne Gemeinde účtujú poplatok vo výške 30 CHF.

 


Vysvetlivky 

* EÚ – Európska únia – EU- Europäische Union

Členskými štátmi Európskej únie sú v súčasnosti Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česko, Maďarsko a Cyprus.

** EZVO – Európske združenie voľného obchodu – EFTA – Europäische Freihandelsassoziation

Členmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú všetky členské štáty EÚ (27) spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

*** EÚ-17/EFTA

Členmi sú nasledovné štáty: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Porutgalsko, Švédsko, Španielsko, Veľká Británia, Cyprus

****EÚ-8

Členmi sú nasledovné štáty: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko


Na záver

Verím, že som vám poskytol dostatok dôležitých informácií, ktoré vám uľahčia vybavenie pobytového povolenia vo Švajčiarsku. Informovanosť a splnenie všetkých povinností sú základom pre dlhodobý, úspešný a bezproblémový pobyt, či už sa chystáte vo Švajčiarsku pracovať, študovať alebo len spoznávať jeho krásy. A pre tých, ktorí by mali záujem vedieť ešte o niečo viac, odporúčam navštíviť nasledovnú stránku. 

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
príchod, pricestovaniedie Einreise
dozvedieť saerfahren
pôvoddie Herkunft
štátny príslušníkder Staatsangehörige
povolenie k pobytudie Aufenthaltsbewilligung
domovský štátder Heimatstaat
dohoda, zmluvadas Abkommen
štátny sekretariát das Staatssekretariat
migráciadie Migration
cudzinec der Ausländer
úrad die Behörde
platobná schopnosť die Finanzkraft
navrhovateľ, žiadateľder Antragsteller
účel pobytuder Aufenthaltszweck
ohraničený, časovo obmedzenýbefristet
zárobková činnosťdie Erwerbstätigkeit
pracovný pomer, pracovný vzťahdas Arbeitsverhältnis
občander Bürger
nástup do zamestnaniader Stellenantritt
povinnosť získať povoleniedie Bewilligungspflicht
prechodné ustanoveniedie Űbergangsbestimmung
doba platnostidie Gültigkeitsdauer
celková doba trvania, celkové trvaniedie Gesamtdauer
osoba hľadajúca zamestnanieder Stellensuchende
sociálne zabezpečeniedie Sozialversicherung
viazaný, viazaný nageknüpft an
dohoda, dohovordie Vereinbarung
manželia Ehegatten
pohraničné pásmo Die Grenzzone
náhradné opatrenia Die Ersatzmaßnahme
hospodárska situácia Die Wirtschaftslage
žiadateľ o azylDer Asylsuchende
proces o udelenie azyluDas Asylverfahren
okolnosti, príčinyDie Umstände
závislá zárobková činnosťDie Unselbständige Erwerbstätigkeit
odkázaný na ochranuschutzbedürftig
prekročenie hranícder Grenzübertritt
pred uplynutímvor Ablauf
spontánne, sám od sebaunaufgefordert
cudzinecký preukazder Ausländerausweis
vystavený cezausgestellt durch
profesijná kvalifikáciadie Berufsqualifikation