Chystáte sa dlhší čas pobudnúť v Rakúsku a rozmýšľate, aké sú vaše povinnosti voči úradom? Aké dokumenty potrebujete, kde ich nájdete a ako ich vyplniť? Prinášam kompletný prehľad informácií o prihlasovacej povinnosti v Rakúsku. 

 


1. Do troch mesiacov bez povolenia

Slováci ako občania z krajín EÚ* a Európskeho hospodárskeho priestoru EHP** nepotrebujú na pobyt v Rakúsku žiadne povolenie, ak tento pobyt netrvá viac ako 3 mesiace, a to nezávisle od činnosti pôsobenia občana na rakúskom území. Ak máte zabezpečenú výživu a uzavreté dostatočné poistenie, získavate právo usadiť sa kdekoľvek v rámci Rakúska.

V prípade ak to tak nie je, plánujete sa dlhodobo zdržiavať v Rakúsku, musia švajčiarski občania, občania EHP a EÚ, pre získanie potvrdenia o pobyte (Anmeldebescheinigung) spĺňať nasledovné podmienky:

 • sú v Rakúsku zamestnaní alebo vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť;
 • disponujú dostatočnými existenčnými prostriedkami (vrátene nemocenského poistenia) pre seba a rodinných príslušníkov, takže počas pobytu nepoberajú sociálne dávky;
 • hlavným cieľom pobytu je vzdelanie, vrátene odborného vzdelania (prípravy na povolanie) na verejnej škole, uznanej súkromnej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení. Občan musí disponovať dostačenými existenčnými prostriedkami pre seba a rodinných príslušníkov, ktoré pokrývajú aj nemocenské poistenie;
 • občan hodnoverne preukáže, že v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov bude vykonávať zárobkovú činnosť.

 


2. Prihlásenie adresy v Rakúsku

Ak sa prisťahujete do Rakúska, resp. zmeníte ubytovanie v rámci Rakúska, musíte sa prihlásiť na príslušnom úrade prostredníctvom prihlasovacieho lístka (nemecky Meldezettel). Prihlásiť sa musíte do troch dní od príchodu do krajiny. Prihlásenie je bez poplatkov a nevzťahujú sa naň žiadne dodatočné náklady. Každá osoba musí vyplniť vlastný prihlasovací lístok, resp. formulár. Žiadateľ následne získa písomné potvrdenie o ohláseníBestätigung der Meldung (Meldezettel).

Prihlásiť sa musíte na oddelení evidencie občanov na polícii, obecnom, alebo obvodnom úrade do 3 dní od usadenia sa. Do 3 dní je nutné nahlásiť každú zmenu bydliska. Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo (ZMR–Zahl). Nájdete ho na potvrdení o registrácii.

Na úspešné prihlásenie potrebujete:

 • Vyplnený formulár registrácie pobytu, tzv. Bestätigung der Meldung (Meldezettel).

Formulár je k dispozícii na príslušných úradoch a v niektorých trafikách, môžete si ho stiahnuť aj priamo tu. Pre menej jazykovo zdatnejších prikladáme preložený Meldezettel do slovenského jazyka. Odstavce vo formulári musia byť vyplnené kompletne a čitateľne. 

 • Náboženské vyznanie

Odstavec týkajúci sa náboženského vyznania môžete vyplniť až potom, keď vám poskytovateľ ubytovania podpíše ohlasovací lístok (Meldezettel). Uvedenie vierovyznania však nie je povinné. Pri tomto bode si dobre zvážte, akú informáciu uvediete. Samotný štát neprispieva do rozpočtu cirkvi, prispievateľmi sú priamo veriaci. Ak ste veriaci a uvediete to vo formuláry, musíte cirkevný poplatok zaplatiť. Platí to v prípade ak máte v Rakúsku nahlásený dlhodobý pobyt, pri krátkodobom pobyte, vám povinnosť platiť cirkvi nevzniká. V prípade ak sa nehlásite k žiadnej cirkvi, uveďte do políčka “bez vierovyznania” (Ohne Religionsbekenntnis).

 • ZMR-Zahl

ZMR-Zahl je číslo pridelené pri prvom prihlásení na prihlasovacom úrade (Meldeamt). Ak ste v Rakúsku prvýkrát, toto pole nevypĺňate. ZMR-Zahl je systémom náhodne vygenerované dvanásťmiestne číslo.

 • Podpis oznamovateľa

Podpísaním ohlasovacieho lístku potvrdzujete objektívnu správnosť všetkých údajov.

 • Podpis poskytovateľa ubytovania

Poskytovateľom môže byť každá osoba, ktorá poskytuje ubytovanie. Pri byte s hlavným nájmom (Hauptmietwohnung) podpisuje ohlasovací lístok domová správa a pri byte v podnájme (Untermietwohnung) hlavný nájomník. Pri bytoch v osobnom vlastníctve (Eigentumswohnung) alebo vlastných domoch podpisuje ohlasovací lístok ich vlastník. Poskytovateľ ubytovania s vami nemusí byť, priamo na úrade, pri nahlasovaní. 

 • Platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz;
 • Rodný list (úradne preložený do nemčiny);
 • Sobášny list (úradne preložený do nemčiny);
 • Formuláre registrácie pobytov (z predchádzajúcich miest v rámci Rakúska).

 


Výnimky z ohlasovacej povinnosti 

Osoby, ktoré sú už nahlásené inde v Rakúsku, sú od ohlasovacej povinnosti oslobodené, ak:

 • bývajú bezplatne (zadarmo) v jednom byte nie dlhšie ako dva mesiace (napr. dovolenka u starých rodičov);
 • sú prijaté v ústavnej nemocnici ako odchovanci;
 • sú ako neplnoleté osoby umiestnené v detskom, študentskom, mládežníckom alebo športovom domove;
 • sú príslušníkmi spolkovej armády, spolkovej polície, colnej a justičnej stráže alebo sú umiestnené v rámci pomoci pri katastrofách v spoločných ubytovniach, napr. kasárňach.

Adresu miesta pobytu musíte nahlásiť aj v tom prípade, ak budete do Rakúska dochádzať za prácou, ale bývať budete na Slovensku.

 


3. Potvrdenie o pobyte v Rakúsku

 • Potvrdenie o pobyte (Anmeldebescheinigung) slúži pre dokumentáciu na práva k pobytu pre občanov EHP a švajčiarskych občanov, ktorí sa presťahovali do Rakúska po 1. januári 2006. Občania, ktorí prišli do Rakúska pred 1. januárom 2006 si nemusia vybavovať Anmeldebescheinigung. Občania EHP a švajčiarski občania, ktorí sa práve prihlásili na svoju prvú adresu v Rakúsku (formou Meldezettel) a majú sa tu v pláne usadiť dlhšie ako 3 mesiace, sú povinní v priebehu najneskôr 4 mesiacov od príchodu do Rakúska ohlásiť sa príslušnému správnemu orgánu. Najideálnejšie je, si osobne vyžiadať od príslušného úradu tzv. povolenie k pobytu, prípadne stiahnuť na internete (Anmeldebescheinigung). Cena za vybavenie a vydanie môže byť odlišná v závislosti od spolkovej krajiny. Napríklad vo Viedni sa cena pohybuje na úrovni 55 Eur. Povolenie k pobytu obdržíte až vtedy, keď uhradíte všetky potrebné poplatky. Poplatky je možné uhradiť v hotovosti, bankomatovou, alebo kreditnou kartou.

Nezabudnite! Kto si včas nevyžiada potvrdenie k pobytu, dopúšťa sa správneho deliktu a musí počítať s pokutou. V prípade, ak máte v Rakúsku prácu, ste povinný nahlásiť sa na príslušnom úrade do troch dní od príchodu do krajiny. 

Na bezproblémové získanie povolenia na pobyt potrebujete :

Ak ste zamestnanci, praktikanti, učni

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • potvrdenie o prihlásení bydliska;
 • potvrdenie o zamestnaní (doložená pracovná zmluva, praktikantská zmluva, potvrdenie o vyslaní a podobne).

Ak ste Au-pair

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • potvrdenie o prihlásení bydliska;
 • Au-pair zmluva s potvrdením úradu práce (AMS – Arbeitsmarktservice);
 • potvrdenie o poistení (európsky zdravotný preukaz).

Ak ste Samostatne zárobovo činná osoba

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • potvrdenie o prihlásení bydliska;
 • živnostenský list alebo rozhodnutie Magistrátneho oodelenia MA 63 o individuálnej spôsobilosti, zmluva o dielo;
 • faktúry s doloženým pokladničným príjmovým dokladmi;
 • potvrdenie so správy sociálneho zabezpečenia o vašom poistení (nie E-karta).

Ak ste študent, žiak

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • potvrdenie o prihlásení bydliska;
 • potvrdenie o poistení (európsky zdravotný preukaz);
 • potvrdenie od rodičov o platení výživného (s dokladom o príjme rodičov), výpis z účtu, štipendium a podobne;
 • potvrdenie o poplatku za zápis, potvrdenie o štúdiu, resp. študentský preukaz.

Ak ste súkromná osoba

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • potvrdenie o prihlásení bydliska;
 • potvrdenie o poistení (európsky zdravotný preukaz);
 • dostatočné existenčné prostriedky (úspory, poberanie penzie, alimenty a podobne).

Ak ste rodinní príslušníci občanov EHP a švajčiarskych občanov

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • doklad o slobode sťahovania (pracovná zmluva, potvrdenie o prihlásení, potvrdenie z úradu práce);
 • sobášny list, listina o zápise partnerstva, rodný list dieťaťa;
 • nemocenské poistenie.

Ak ste životní partneri občanov EHP a švajčiarskych občanov

 • cestovný pas, resp. občiansky preukaz;
 • doklad o slobode sťahovania (pracovná zmluva, potvrdenie o prihlásení, potvrdenie z úradu práce);
 • doklad o dlhodobom vzťahu (napr. spoločné prihlásenie k pobytu);
 • nemocenské poistenie.

Ak ste novorodenec

 • doklad o slobode sťahovania jedného z rodičov (pracovná zmluva, potvrdenie o prihlásení, potvrdenie z úradu práce);
 • doklad o príbuzenskom vzťahu (napr. rodný list dieťaťa);
 • nemocenské poistenie.

Všetky dokumenty je potrebné priniesť v origináli aj s kópiami. Veľa zahraničných originálnych dokumentov musí byť opatrených buď diplomatickým alebo úradným overením podpisu. Dokumenty, ktoré nie sú v nemeckom jazyku, je potrebné mať úradne, resp. súdne preložené. Overené by mali byť hlavne rodné a sobášne listy, listy o registrovanom partnerstve, výpis z registra trestov, poprípade aj potvrdenie o rozvode alebo zrušení registrovaného partnerstva, úmrtný list.

V niektorých prípadoch, môže byť potrebné, doloženie aj ďalších dokumentov. Chýbajúce doklady je možné zaslať aj poštou, resp. e-mailom.

 


Ďalšie dôležité informácie

 • Aj v prípade, ak v Rakúsku využijete služby ubytovacích zaradení (napr. hotel, hostinec, penzión, prenájom izby), musíte sa nahlásiť. Urobíte to jednoducho zápisom do zoznamu hostí (Gästeverzeichnis). Do 31.03.2016 sa používalo označenie Gästeblattsammlung – zbierka listov hostí ubytovacieho zariadenia. 
 • Podľa zákona E-Government (spolkový zákon o regulácii k uľahčeniu elektronickej dopravy s verejnými miestami E-GovG) je ohlasovací úrad povinný existujúce listiny o rodinnom stave a doklady o štátnom občianstve zapísať do registra štandardnej dokumentácie. Tieto už zakódované dokumenty nemusia byť spravidla pri (elektronickej) úradnej ceste predložené v origináli.
 • Všetky osoby, ktoré sa budú zdržiavať v Rakúsku (občania EÚ aj Krajín tretieho sveta), podliehajú oznamovacej povinnosti podľa ohlasovacieho zákona. Kto si v Rakúsku zoberie ubytovanie, je zaviazaný k prihláseniu na kompetentnom ohlasovacom úrade.  
 • Po piatich rokoch neprerušeného právoplatného (zákonného) pobytu v Rakúsku získate na základe žiadosti tzv. Bescheinigung des Daueraufenthalts – osvedčenie/potvrdenie trvalého pobytu. Okrem neho si môžete nechať vystaviť aj tzv. Lichtbildausweis für EWR-Bürger – doklad s fotografiou, ktorý slúži aj ako identifikačný doklad vo formáte šekovej karty. Platnosť dokladu nie je viazaná na žiadnu dobu a slúži ako identifikačný doklad v Rakúsku.
 • Občania tzv. Tretích krajín potrebujú mať potvrdenie o trvalom pobyte, tzv. Rot-Weiß-Rot-Karte. Ide o nový flexibilný prisťahovalecký systém, ktorého cieľom je, aby bolo umožnené prísť do Rakúska kvalifikovaným pracovným silám z Tretích krajín a ich rodinným príslušníkom.
 • Samotný dokument “Meldezettel”, ktorý preukazuje váš pobyt si dobre uschovajte. Odporúčam spraviť si s neho minimálne dve kópie. Tento dokument budete potrebovať, nielen pri nástupe do zamestnania, ale aj pri otvorení bankového účtu, prípadne kúpy paušálu u mobilného operátora.

 


Kompetentné miesta, resp. úrady na registráciu

Miesto správneho orgánu závisí od miesta trvalého, prechodného pobytu občana. Môžu to byť:

 • Miestne alebo mestské úrady
 • Predseda krajinskej vlády alebo jeho splnomocnenec úradu krajskej správy:
 • okresné veliteľstvo
 • v štatutárnych mestách: Magistrát
 • Vo Viedni: MA 35 (Magistratsabteilung) – Magistrátne oddelenie


Vysvetlivky 

* EU – Europäische Union – Európska únia – EÚ

Členskými štátmi Európskej únie sú v súčasnosti Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česko, Maďarsko a Cyprus.

** EWR – Europäischer Wirtschaftsraum– Európsky hospodársky priestor – EHP

Členmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú všetky členské štáty EÚ (27) spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

 

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

 Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
vízová slobodadie Visumfreiheit
ubytovanie sadie Niederlassung
sloboda sťahovaniadie Freizügigkeit
vzdelávacie zariadenie die Bildungseinrichtung
vystaviť, vystavovať auszustellen
potvrdenie o pobytedie Anmeldebestätigung
ohlasovací zákondas Meldegesetz
kompetentné miestozuständige Stelle
ohlasovací úraddie Meldebehörde
existenčné prostriedkydie Existenzmittel
sociálna podporadie Sozialhilfeleistung
hlavný cieľder Hauptzweck
odborné vzdelanie, príprava na vzdelaniedie Berufsausbildung
predseda krajinskej vládyder Landeshauptmann
splnomocnenecder Ermächtigte
preukaz s fotografiouder Lichtbildausweis
spolkový poplatokdie Bundesgebühr
prisťahovalecký systém das Zuwanderungssystem
osobné údajepersonenbezogene Daten
prisťahovalectvodie Zuwanderung
neplnoletý človekder Minderjährige
čitateľneleserlich
náboženské vyznanie, vierovyznaniedas Religionsbekenntnis
ohlasovací lístok, prihlasovací lístokder Meldezettel
oznamovateľder Meldepflichtige
ubytovací podnikdas Beherbergungsbetrieb
listina o rodinnom stavedie Personenstandsurkunde
doklad o štátnom občianstve der Staatsbürgerschaftsnachweis
úradná cesta, úradný postupder Amstweg
označiť krížikomankreuzen
vysvetlivkydie Erläuterungen
rodný listdie Geburtsurkunde
uzavretie manželstvadie Eheschließung
miesto narodeniader Geburtsort
pozostalýder Hinterbliebener
dátum vystaveniadas Ausstellungsdatum
poštové smerovacie číslodie Postleitzahl
hlavné, trvalé bydliskoder Hauptwohnsitz
odhláseniedie Abmeldung
prihláseniedie Anmeldung
verejná listina (napr. cestovný pas)die öffentliche Urkunde
úplnosť, kompletnosť (dokumentu)die Vollständigkeit
dĺžka pobytuder Aufenthaltsdauer
zápis, záznamdie Eintragung
oznamovacia povinnosťdie Mitteilungspflicht
overenie podpisudie Apostille
výpis z registra trestovdas Führungszeugnis
rozvod manželstvadie Ehescheidung
úmrtný listdie Sterbeurkunde
súdny tlmočníkder Gerichtsdolmetscher
živnostenský listdie Gewerbeschein
zmluva o dieloder Werkvertrag
živnostenské oprávneniedie Gewerbeberechtigung
príjmový dokladder Eingangsbeleg
správa sociálneho zabezpečeniadie Sozialversicherungsanstalt
doklad o príjmeder Einkommensnachweis